Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice (PPS) jsou nedílnou součástí dokumentace požární ochrany (PO). Aby byla požární ochrana řádně zajištěna, vymezuje tato dokumentace činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. Najdeme je téměř v každé budově administrativního, výrobního, skladového, školského, sociálního,  nebo například zdravotnického typu. Ve velkém množství případů jsou umístěny i v bytových domech. Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti – tzn. nejen pro zaměstnance, ale i externí firmy, návštěvníky, auditory, řemeslníky apod. Množství vyvěšených poplachových směrnic a jejich umístění záleží na charakteru a členitosti budov, ale nejčastěji je najdeme na chodbách, u schodišť a na únikových cestách a východech.

Řádně zajištěná požární ochrana musí mít PPS zpracované a vyvěšené pouze v těch společnostech, které provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím – viz zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci, které říkají:

"K provedení rychlého a účinného zásahu zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby bylo zřetelně označeno tísňové číslo (telefonní číslo ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti..., ...právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zveřejňují požární poplachové směrnice."

Jelikož ale i společnosti bez požárního nebezpečí musejí mít vyvěšeny tísňové číslo, řeší to ve většině případů právě PPS.

 

Grafické znázornění požárních poplachových směrnic bývá různé, ale prioritně se jedná o jednostránkový dokumentčerveným rámečkem anebo červeným zvýrazněným textem, aby bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o důležitý dokument z hlediska požární ochrany. 

PPS musí obsahovat:

  • postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,
  • způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku (např. jestli telefonicky, voláním HOŘÍ, tlačítkem EPS, přes ostrahu/vrátné apod.),
  • postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),
  • telefonní číslo ohlašovny požárů (je-li zřízena),
  • telefonní čísla tísňového volání,
  • telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.
  • podpis statutárního zástupce/odpovědné osoby dané společnosti ke které se dokumentace vztahuje

 

Požární ochrana vnímá požární poplachové směrnice ve své podstatě jako návod, jak se má člověk chovat v případě požáru nebo jiné mimořádné události. V podstatě každá PPS upozorňuje na to, že každý by měl v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, je-li to možné nebo provést opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit ho na určeném místě a pokud o to požádá velitel zásahu, poskytnout osobní nebo věcnou pomoc.

Dále jsou zde telefonní čísla nejen na Polici ČR (158) (někdy i městskou (156)), Hasičský záchranný sbor (150), Rychlou záchrannou službu (155) a Linku tísňového volání (112), ale i na vodárny, plynárny a elektrárny a mnohdy také i ohlašovnu požáru nebo vrátnici. Telefonní čísla jsou velice důležitá, neboť v případě ohrožení se může stát, že člověk čísla na tísňové linky v dané situaci zapomene a PPS mu je okamžitě dokáže poskytnout.

Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu je nutné předem oznámit příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.
Pozn. Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.

Požární poplachové směrnice zpracovává osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany. V PPS se uvádí místo a rozsah její účinnosti, datum zpracování, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede. PPS schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, a to před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.

Za nezpracování a nevyvěšení PPS může HZS udělit pokutu, a to až do výše 1 000 000Kč (dle začlenění provozovaných činností).

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

17.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součástí požárních žebříků, popř. je vedeno samostatně a tvoří důležitý prvek v případě ...

21.02.2024

Evakuační výtah

Požární ochrana (PO) se stává nepostradatelnou součástí všech zaměstnavatelů. S používáním nových, výkonnějších technologií, svařováním, nakládáním s chemickými látkami, instalací fotovoltaických panelů atd. roste riziko vzniku požáru, a tím je potřeba chránit ž...

15.01.2024

Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo...