HZS a kontroly

HZS a kontroly

Hasičský záchranný sbor, stejně jako Oblastní inspektoráty práce, vykonávají kontroly pracovišť u právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti zabezpečení požární ochrany (PO). Státní požární dozor se vykonává kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.

Požární kontroly můžeme rozdělit do tří základních celků:

a)     komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně,

b)     tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech,

c)     kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených opatření.

 

Komplexní kontrolou se v požární ochraně zjišťuje:

a)  správnost začlenění provozovaných činností, stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při provozovaných činnostech, zda objekty a technická zařízení, a jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti,

b)  vybavení a doklady o provozuschopnosti požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, a zda jejich provoz, kontroly, údržba a opravy odpovídají stanoveným požadavkům,

c)  odborná způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně,

d)  zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti a opatření v ní stanovených,

e)  způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o požární ochraně, odborné přípravy požárních hlídek a preventistů požární ochrany, popřípadě odborné přípravy, školení a výcviku zaměstnanců zařazených do jednotek požární ochrany nebo požárních hlídek,

f)  zřízení jednotky požární ochrany a preventivních požárních hlídek, jejich připravenost a akceschopnost a provádění odborné přípravy v nich zařazených zaměstnanců,

g)  zabezpečení požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.

Komplexní požární kontroly se ohlašují kontrolovanému subjektu minimálně 7 dní předem.

 

Tematické kontroly se zaměřují přímo na danou oblast, která je stanovena v programu kontroly. Může jít o kontrolu dokumentace, přístupy k věcným prostředkům požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostním zařízením (PBZ), kontroly provozuschopnosti VPPO a PBZ, volnost, průchodnost a značení únikových cest a východů apod.

Tematické kontroly není nutné předem oznamovat, kontrolor může přijít neohlášeně.

Kontrolními dohlídkami se prověřuje plnění povinností stanovených komplexní požární kontrolou nebo tematickou požární kontrolou.

 

I když hasič přijde na komplexní kontrolu, tematickou kontrolu a nebo kontrolní dohlídku, je vždy v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn:

a)  požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly,

b)  provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,

c)  požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby; v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady,

d)  pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,

e)  v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,

f)  vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly.

 

Každá právnická osoba a podnikající fyzická osoba je v PO zejména povinna:

  • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
  • poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

Závěrem připomeňme, že hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, a až 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody. Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu povinnosti odstranit nedostatky ve stanovené lhůtě a písemně oznámit HZS odstranění nedostatků.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany (PO) v rámci topné sezóny?

15.10.2023

Novela zákoníku práce od října 2023

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, doznal po delší době významných změn. Bohužel opět se stalo, že ve sbírce zákonů byl vydán necelých 14 dní před nabytím účinnosti, takže se většina firem vůbec nestihla na změny připravit. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví p...

15.09.2023

Elektrická požární signalizace I

Lokální detekce požáru (LDP) je prozatím málo vžitý pojem. Dalo by se říct, že se jedná o synonymum k elektrické požární signalizaci (EPS). Jedná se o druh vyhrazeného požárně-bezpečnostního zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Řad...