Evakuační výtah

Evakuační výtah

Požární ochrana (PO) se stává nepostradatelnou součástí všech zaměstnavatelů. S používáním nových, výkonnějších technologií, svařováním, nakládáním s chemickými látkami, instalací fotovoltaických panelů atd. roste riziko vzniku požáru, a tím je potřeba chránit životy lidí a majetek. Nově vznikající budovy už bývají vybaveny moderními požárně bezpečnostními zařízeními (protipožární systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jinými zařízeními). Jedním z druhů požárně bezpečnostních zařízení je zařízení pro únik osob při požáru, pod které se řadí evakuační výtahy.

Evakuační výtah je výtah s předepsanými parametry určený pro dopravu osob nebo osob a nákladů sloužící k evakuaci osob, jehož provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu daného nebezpečí bezpečný (ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy).

Evakuační výtahy nemusejí být ve všech objektech, vždy záleží na projektové dokumentaci, požadavcích ČSN, výšce budovy, účelu, vybavenosti dalšími požárně bezpečnostními zařízeními apod. Pokud je ale v objektu evakuační výtah navržen, musí být při jeho zřizování zohledněno:

 • rozdělení objektu do odpovídajících požárních úseků
 • stanovení počtu evakuovaných osob a jemu odpovídající kapacity a vybavení únikových cest
 • stanovení dopravní kapacity evakuačních výtahu

 

Pokud se evakuační výtah v objektu nachází, musí být vždy dostupný pro případ evakuace.

Evakuační výtahy jsou určeny především pro evakuaci osob neschopných samostatného pohybu a osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Spínač evakuačního výtahu

Spínač evakuačního výtahu je spínač umístěný na nástupišti s ovládacím zařízením a v kleci výtahu, který je určen k zajištění přednosti jízdy při postupné evakuaci.

Vybavení evakuačních výtahů spínačem přepínajícím normální řízení výtahu na přednostní řízení oprávněnou osobou vyplývá z celkového řešení evakuace v projektové dokumentaci stavby a musí být minimálně projektově zajištěno u budov:

 • pro bydlení a ubytování podle ČSN 73 0833 v případě skupiny OB4 (chráněná úniková cesta B, C)
 • se shromažďovacími prostory podle ČSN 73 0831 ve výškových pásmech VP2 > 2SP a VP3 > 1SP
 • zdravotnických zařízení a sociální péče podle ČSN 73 0835 v případě skupiny LZ2 a domech s pečovatelskou službou

Pozn. Oprávněná osoba je osoba způsobilá řídit evakuační výtah podle návodu k používání v případech, kdy je výtah vybaven spínačem přepínajícím normální řízení výtahu na přednostní řízení.

Co se týká požadavků na navržení evakuačních výtahů, tak tam platí:

 •  elektrické/elektronické ovladačové kombinace a signalizace na nástupištích chráněných proti požáru musí zůstat funkční tak, aby oprávněná osoba mohla zjistit polohu klece výtahu určeného pro evakuaci, nebo např. kde je blokována při provozu za teploty okolí v rozmezí od +5 °C do +40 °C
 • všechny ostatní elektrické/elektronické komponenty evakuačního výtahu, které nejsou umístěny na nástupištích chráněných proti požáru, musí být konstruovány tak, aby správně fungovaly při okolní teplotě v rozmezí od +5 °C do +40 °C
 • správná funkce řízení výtahu musí být zajištěna po celou stanovenou dobu evakuace

 

POZOR! Každý vstup do klece evakuačního výtahu musí být na nástupišti chráněném proti požáru!

 

Základní požadavky na evakuační výtahy

Evakuační výtahy musí být schopny provozu po stanovenou dobu evakuace a musí být navrženy podle ČSN EN 81-1 nebo ČSN EN 81-2 a být opatřeny ochranou, řízením a signalizací podle normy ČSN 27 4014.

V případě požáru nemusí evakuační výtah zajíždět do všech pater, ale musí obsluhovat nástupiště určená pro evakuaci. Navíc musí být evakuační výtah i nástupiště označen touto značkou:

Obrázek 1 - Piktogram evakuačního výtahu

Rozměry evakuačního výtahu musí být přednostně vybrány z ČSN ISO 4190-1. V žádném případě nesmí mít klec šířku menší než 1 100 mm a hloubku menší než 2 100 mm a musí mít nosnost minimálně 1 000 kg podle ČSN ISO 4190-1. Při stavebních úpravách a změnách v užívání stavby by rozměry klece měly dosáhnout nejméně 1100 x 1400 mm. Minimální světlá šířka vstupu do klece musí být 800 mm. Klec evakuačního výtahu v nových objektech zdravotnických zařízení musí mít nejmenší rozměry: šířka 1 200 mm × hloubka 2 300 mm (s dveřmi o šířce 1 100 mm), umožňující kromě přepravy osob rovněž dopravu přemístitelného lůžka (rozměry: šířka 900 mm x hloubka 2 000 mm), včetně obsluhy.

Evakuační výtah musí mít takovou rychlost, aby doba jízdy mezi nejvzdálenějším místem evakuace, počítáno od uzavření dveří výtahu, a úrovní, ze které evakuace probíhá nepřesáhla 60 s. Doba jednoho cyklu evakuace, která zahrnuje jízdu klece evakuačního výtahu z výchozí stanice do místa evakuace a zpět, by neměla přesáhnout 150 s, pokud projekční řešení neuvažuje s evakuačním výtahem vyšší nosnosti (např. 2000 kg - 26 osob), kdy časy nástupu a výstupu osob již nelze kompenzovat vyšší rychlostí výtahu.

Důležité je, aby evakuační výtah měl dva zdroje napájení – hlavní a záložní napájení, která splňují požadavek na zajištění dodávek elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu minimálně 45 minut. Při přerušení dodávky z jednoho zdroje musí být dodávka plně zajištěna po dobu předpokládané funkce výtahů ze zdroje druhého.

Návod k použití

Jelikož lze evakuační výtah používat jako osobní v případě, že neprobíhá evakuace, musí v něm být umístěn návod k použití. Ten musí obsahovat minimálně:

 • požadavky na prostředí/budovu (např. provozní teploty, závažná neadresná použití)
 • velikost klece výtahu a její účel
 • návody pro obsluhu a řízení výtahů
 • napájení evakuačních výtahů (např. odpovědnost majitele výtahu udržovat a kontrolovat).

 

Kontroly a kontroly provozuschopnosti

Každý výtah je potřeba podrobit pravidelným kontrolám, inspekčním prohlídkám apod. U evakuačních výtahů je ale potřeba provést i kontrolu provozuschopnosti podle zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci, neboť se z hlediska PO jedná o požárně bezpečnostní zařízení. Tato kontrola provozuschopnosti dle požární ochrany se provádí minimálně 1x ročně a musí ji provést osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany. Je potřeba si zkontrolovat, zda proběhlé kontroly obsahují zmínku, že kontrola provozuschopnosti byla provedena v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci. Protokol o kontrole obsahuje všechny náležitosti dle uvedené vyhlášky. Neprovádění těchto kontrol může vést k ohrožení zdraví a životů lidí a také může provozovatel od Hasičského záchranného sboru dostat pokutu za neplnění požadavků v PO.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

17.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součástí požárních žebříků, popř. je vedeno samostatně a tvoří důležitý prvek v případě ...

21.02.2024

Evakuační výtah

Požární ochrana (PO) se stává nepostradatelnou součástí všech zaměstnavatelů. S používáním nových, výkonnějších technologií, svařováním, nakládáním s chemickými látkami, instalací fotovoltaických panelů atd. roste riziko vzniku požáru, a tím je potřeba chránit ž...

15.01.2024

Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo...