Povinnosti fyzických osob v rámci požární ochrany

Povinnosti fyzických osob v rámci požární ochrany

Oblast požární ochrany (PO) je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nestanovuje pravidla pro společnosti, ale ukládá povinnosti i všem fyzickým osobám. Smyslem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy aby byla zajištěna požární ochrana, a v neposlední řadě aby bylo jasně vymezeno postavení a povinnosti jednotek požární ochrany.

 

Mezi nejčastější příčiny požáru patří:

 • Nedbalost a neopatrnost – zde patří např. kouření, manipulace se žhavým popelem, používání otevřeného ohně na zakázaných místech, nesprávná manipulace s chemickými látkami
 • Provozně technické závady – technické závady, vady materiálu, přehřátí zařízení, neodborná elektroinstalace
 • Požáru od komínových těles – špatný stav komínů a komínových těles, nečištění komínů, uvízlé předměty v komínech
 • Špatný stav topidel a krbů – technické závady, umístění v blízkosti hořlavých materiálů, špatný technický stav topidel
 • Úmyslné založení požáru
 • Mimořádné události – dopravní nehody, meteorologické jevy (blesky), ohňostroje
 • Atd.

 

Jak můžete pochopit ze stručného výpisu běžných příčin požárů, požární ochrana je potřeba zejména tam, kde se s nebezpečím ohně příliš nepočítá. Výše zmiňovaný zákon samozřejmě doporučuje řadu preventivních opatření, aby k častým vznikům požáru nedocházelo. Mezi tyto doporučení patří například:

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení – zejména je opravdu potřeba dodržovat legislativou dané kontroly a revize komínů, čištění komínů apod., protože se jedná o velmi častý důvod požáru, zejména rodinných domů;
 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení – a nejen přístup, ale i vědět, kde se hlavní uzávěry nachází.
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech – zákaz kouření v kotelnách, nevstupovat do prostorů vysokého napětí bez oprávnění, neodstraňovat bezpečnostní značení apod.;
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany – elektrická požární signalizace a hasicí přístroje u nově kolaudovaných domů;
 • zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu – pravidelné kontroly, revize, údržba, kontrola přístupu k nim, v případě jakékoliv závady nebo nedostatku zajistit prokazatelné odstranění těchto závad;
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce – nezastavovat žádným materiálem únikové cesty a východy, přístupy k hasicím přístrojům, hydrantům, hlavním uzávěrům apod.;
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností – všechny návody je potřeba dodržovat a pracovat podle nich. Již nespočet požárů vzniklo nesprávnou obsluhou, záměnou hořlavých látek za nehořlavé apod..

 

A jak to má i spousta jiných zákonů, ani požární ochrana se neobejde s pouhým doporučováním určitého chování vedoucímu ke snižování rizika, ale musí stanovit i takové chování, které je z pohledu požární ochrany tak rizikové, že musí být výslovně zakázáno. Tyto zákazy je dobré znát, aby se mohl každý vyvarovat i nežádoucí pozornosti státních orgánů. Podle zákona tak žádná osoba nesmí:

 • vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít tísňovou komunikaci – bohužel se s tímto operátoři na tísňových linkách setkávají poměrně často, kdy osoby různého věku bezdůvodně volají na tísňové linky a nebo zkoušejí, zda za tento přestupek budou vypátráni;
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy (zejména svařování, manipulace s tlakovými láhvemi apod.;
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení – často s tímto bojují správci veřejně přístupných míst – vytržené pojistky, prázdné, poničené nebo ukradené hasicí přístroje, vyrabované hydranty;
 • omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku;
 • provádět vypalování porostů.

 

Zákazů a doporučení je samozřejmě mnohem více, v plném znění je najdete ve výše zmíněném zákoně. Některé z nich jsou platné pro běžné každodenní činnosti každého z nás, jiné jsou zase vázané na určitá místa nebo situace. Požární ochrana se opravdu zabývá povinnostmi a zákazy pro všechny fyzické osoby. Za přestupky na úseku požární ochrany lze uložit pokutu až do výše 25 000Kč.

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany (PO) v rámci topné sezóny?

15.10.2023

Novela zákoníku práce od října 2023

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, doznal po delší době významných změn. Bohužel opět se stalo, že ve sbírce zákonů byl vydán necelých 14 dní před nabytím účinnosti, takže se většina firem vůbec nestihla na změny připravit. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví p...

15.09.2023

Elektrická požární signalizace I

Lokální detekce požáru (LDP) je prozatím málo vžitý pojem. Dalo by se říct, že se jedná o synonymum k elektrické požární signalizaci (EPS). Jedná se o druh vyhrazeného požárně-bezpečnostního zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Řad...