Dokumentace požární ochrany

Dokumentace požární ochrany

Dokumentace požární ochrany (PO) tvoří nedílnou součást požadavků zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších. Zákon ukládá právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Dokumentaci požární ochrany tvoří

a)      dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b)      posouzení požárního nebezpečí,

c)      stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

d)      požární řád,

e)      požární poplachové směrnice,

f)       požární evakuační plán,

g)      dokumentace zdolávání požárů,

h)      řád ohlašovny požárů,

i)       tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

j)       dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

k)      požární kniha,

l)       dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

Dokumentaci PO (požární ochrana) zpracovává, popřípadě vede osoba odborně způsobilá (OZO) nebo technik požární ochrany (TPO), není – li vyhláškou nebo zákonem stanoveno jinak. V dokumentaci požární ochrany se uvádí místo a rozsah její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede.

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Ovšem ne všechny společnosti musí mít zpracované veškeré dokumenty uvedené výše. Takovým základním „rozdělovníkem“ je dokumentace o začlenění provozovaných činností. Je-li objekt/společnost/činnost začleněna „bez zvýšeného požárního nebezpečí“, nemusí již být zpracován žádný další dokument, jen stačí vyvěsit čísla tísňového volání – ideálním způsobem je nechat si zpracovat a vyvěsit požární poplachovou směrnici, která tuto podmínku splňuje.

K těmto dokumentům doporučujeme, aby si provozovatelé vedli požární knihu, do které se zaznamenávají všechny skutečnosti týkající se PO. Dále pak dokumentaci o provedeném školení, která je tvořena tematickým plánem a časovým rozvrhem školení a prezenční listina.

Pokud je provozovaná činnost začleněna se zvýšeným požárním nebezpečím, pak už je potřeba vést:
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany - upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně.

Požární řád - upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Požární poplachové směrnice - vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

Dokumentace o a školení požární kniha.

Požární evakuační plán - upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.
Za stejných podmínek se zpracovává i Dokumentace zdolávání požáru, kterou tvoří operativní plán a operativní karta, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku.

Tam, kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, musí být kromě dokumentace uvedené výše zpracováno i Posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

Pokud tak stanoví dokumentace, musí se dále u zvýšeného požárního nebezpečí a vysokého požárního nebezpečí zpracovat řád ohlašovny požáru, který upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám.

Veškerou dokumentaci PO (požární ochrana) schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje. Není možné, aby dokumenty schvaloval vedoucí zaměstnanec, který k této činnosti nemá plnou moc.

Kontrola dokumentace PO (požární ochrana) včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

21.02.2024

Evakuační výtah

Požární ochrana (PO) se stává nepostradatelnou součástí všech zaměstnavatelů. S používáním nových, výkonnějších technologií, svařováním, nakládáním s chemickými látkami, instalací fotovoltaických panelů atd. roste riziko vzniku požáru, a tím je potřeba chránit ž...

15.01.2024

Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo...

15.12.2023

Zařazení objektu z hlediska prevence závažných havárií

V případě, že jste provozovatel nebo uživatel objektu, jste povinen deklarovat množství umístěných nebezpečných látek nacházející se v areálu Vaší provozovny, a to i v případě, že nepřesáhnete limity uvedené v zákoně o prevenci závažných havárií (PZH).