Požár vzniklý kouřením na pracovišti

Požár vzniklý kouřením na pracovišti

V dnešní době mnoho firem dbá na to, aby jejich venkovní prostory byly upravené a reprezentativní – a to zejména z důvodu různých návštěv (i zahraničních) a auditů. A protože jim tuto image mnohdy kazí nedopalky od cigaret, zřizují se kuřácká místa - zóny, která jsou opatřena popelníky a nehořlavým vybavením. Mnohde nechybí ani přenosný hasicí přístroj na rychlou likvidaci případného požáru. To je z hlediska PO (požární ochrana) zcela v pořádku, ale bohužel se neustále setkáváme s tím, že zaměstnanci kouří mimo tyto vyhrazené prostory. Navíc mnohdy se nejedná jen o zaměstnance, ale i externí firmy – např. nejčastěji jde o řidiče různých dopravních firem – při čekání na nakládku/vykládku si zapálí – a vcelku jim je jedno, na jakém místě to bude.

Jako příklad můžeme uvést požár v jedné firmě, ke kterému došlo vlivem nedodržení interních předpisů – kouření v prostorách, kde to nebylo povoleno. Nedopalek od cigarety byl odhozen do odstaveného vagónu. Náhodný kolemjdoucí si všiml dýmu a rozvíjejícího se požáru. Co nejrychleji běžel pro přenosný hasicí přístroj a požár se snažil uhasit. Ten už byl ale v takové fázi, že museli být přivolání hasiči, kterým se podařilo dostat požár pod kontrolu a následně ho uhasit. Vyšetřováním nebyl viník zjištěn, i když byly prostory střeženy kamerovým systémem se záznamem.

Také velmi často dochází k požáru trávy/lesa, kdy se travní porost vznítí od nedopalku cigarety. Zapálená cigareta nebo nedopalek cigarety totiž dosahují takových teplot, které jsou schopny zapálit většinu hořlavých materiálů.

Nedopalek byl příčinou i dalšího požáru – tentokrát hořel květináč. Žena odhazovala nedopalky cigaret do květináčů. Vlivem horkého počasí došlo ke vznícení květináče – důvodem byla skutečnost, že květináč neobsahoval hlínu, ale rašelinový substrát, který obsahuje 53–58 % spalitelných látek. Požár byl naštěstí včas zlikvidován a došlo ke škodě na fasádě.

Hasiči upozorňují, že nedbalostní jednání v souvislosti s kouřením a manipulací s otevřeným ohněm tvoří statisticky jednu z nejčastějších příčin vzniku požárů. Proto by si měl každý z nás uvědomit, že požární ochrana se týká všech - v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 17 je uvedeno, že všechny fyzické osoby mají povinnost počínat si  tak,  aby  nedocházelo  ke  vzniku požáru, zejména při používání  tepelných,  elektrických,  plynových  a  jiných spotřebičů a komínů,  při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,  manipulaci  s  nimi  nebo  s  otevřeným  ohněm či jiným zdrojem zapálení. A jak je uvedeno výše – takový odhozený nedopalek na suchou trávu v okolí skladu a nebo na plechovku od hořlavé kapaliny dokáže nadělat pěknou paseku.

Pokud zaměstnanci kouří mimo vyhrazené prostory, jedná se o porušení interních pravidel a směrnic, se kterými byl v rámci školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany seznámeni. Při opakovaném porušování může dojít i k ukončení pracovního poměru.

Co se týká externích osob – pokud byli prokazatelně poučeni, že je ve firmě zákaz kouření a že se smí kouřit pouze na vyhrazených místech, jedná se také o porušení interních pravidel a některé společnosti to řeší opravdu razantně – takové osobě zakáží vstup do společnosti.

Ovšem pozor. Postihy za neoprávněné kouření nehrozí jen zaměstnancům. Podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

  • kouří na místě, na němž je kouření zakázáno
  • kouří na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce
  • používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno,
  • používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce.

Za daný přestupek lze uložit pokutu až do výše 5 000Kč! + případná úhrada způsobené škody u soudního řízení!

Obrázek – Nedbalým jednáním hrozí nebezpečí vzniku požáru.

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany (PO) v rámci topné sezóny?

15.10.2023

Novela zákoníku práce od října 2023

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, doznal po delší době významných změn. Bohužel opět se stalo, že ve sbírce zákonů byl vydán necelých 14 dní před nabytím účinnosti, takže se většina firem vůbec nestihla na změny připravit. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví p...

15.09.2023

Elektrická požární signalizace I

Lokální detekce požáru (LDP) je prozatím málo vžitý pojem. Dalo by se říct, že se jedná o synonymum k elektrické požární signalizaci (EPS). Jedná se o druh vyhrazeného požárně-bezpečnostního zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Řad...