Provádění cvičného požárního poplachu

Provádění cvičného požárního poplachu

Provádění cvičného požárního poplachu nepatří mezi zaměstnavateli zrovna k nejoblíbenějším činnostem. Jedná se o situaci, kdy je potřeba na několik desítek minut přerušit výrobu anebo pozastavit činnost a opustit vnitřní prostory společnosti. Pro zaměstnavatele nepříjemnost, pro zaměstnance mnohdy zpestření dne. Je tyto cvičné požární poplachy vůbec potřeba provádět anebo se jim dá vyhnout? Nařizuje je požární ochrana? Ano, nařizuje, ale ne vždy.

Provádění cvičných požárních poplachů vychází z ustanovení vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, konkrétně § 32: „Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti,  prověřuje se účinnost opatření  uvedených  v  požárních  poplachových směrnicích nejméně jednou  za  rok  formou  cvičného  požárního  poplachu“. 

Je-li tedy provádění cvičného požárního poplachu stanoveno v dokumentaci požární ochrany, je potřeba ho provést – ideálně za spolupráce osoby odborně způsobilé v požární ochraně nebo technika požární ochrany. Mnoho firem si také poplach zajišťuje ve spolupráci s ostrahou objektu, která mívá na starosti obsluhu ústředny elektrické požární signalizace a dalších požárně bezpečnostních zařízení, je-li jimi pracoviště vybaveno a jsou na podobné situace pravidelně proškolováni.

Cvičný požární poplach není dobré provádět takzvaně ze dne na den. Je potřeba ho dopředu naplánovat  - zda bude proveden pro všechny směny (ideální stav), pro všechny pracoviště nebo haly, nebo jen vybranou část/úsek, celá firma apod. Dále zda se cvičný poplach vyhlásí pouze voláním HOŘÍ a nebo pomocí tlačítka/hlásiče elektrické požární signalizace atd. Mnohdy se dopředu rozdělí povinnosti vedoucích zaměstnanců, velitele a členů preventivních požárních hlídek. Navíc nezapomeňte vyhlášení cvičného požárního poplachu předem oznámit příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. Je to důležité především z důvodu, aby zaměstnanci, kteří netuší, že jde o cvičný poplach, nevolali tísňovou linku a nezatěžovali tím integrovaný záchranný systém. Případně je zde samozřejmě možnost spolupráce hasičského záchranného sboru se zaměstnavatelem na provedení cvičného požárního poplachu.

POZOR! Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.

Důvodů, proč cvičný požární poplach provádět, je hned několik. Jeho uskutečněním a následným vyhodnocením se prověřuje:

  • dokumentace požární ochrany – úplnost a správnost požárních poplachových směrnic, evakuačního plánu, případně dokumentace zdolávání požáru,
  • konkrétní činnosti a postupy, které vycházejí ze schválené požární dokumentace objektu, pro který se cvičný poplach vyhlašuje (požární řád, organizace PO),
  • způsob vyhlášení požárního poplachu (jakým způsobem je vyhlášen (telefonicky, voláním HOŘÍ, pomocí EPS apod.),
  • postup při vyhlášení poplachu (evakuace, zdolávání požáru),
  • platnost telefonních čísel uvedených v požárních poplachových směrnicích (zejména se hodně chybuje v poruchových linkách vodáren a elektráren),
  • viditelnost a správné umístění bezpečnostního značení (směry únikových východů, označení umístění hasicích přístrojů, hydrantů, tlačítek elektrické požární signalizace (EPS) apod.) a požárních poplachových směrnic, evakuačních plánů,
  • funkčnost požárně bezpečnostních zařízení – evakuační rozhlas, sirény, EPS, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární klapky, požární uzávěry, nouzové osvětlení atd.,
  • řízení a evakuace, činnost požárních hlídek, chování zaměstnanců,
  • způsob zajištění první pomoci atd.

Při vyhlášení požárního poplachu je potřeba spolupráce vedoucích zaměstnanců, požárních hlídek (jsou-li zřízeny) a samozřejmě zaměstnanců. Určené osoby vyhlašují požární poplach (není-li vyhlášen sirénou, rozhlasem), otevírají únikové dveře, koordinují evakuaci zaměstnanců a případně jim pomáhají, zajišťují vypnutí médií atd., pokud je potřeba, dochází i k evakuaci zvířat, materiálu. Samozřejmostí je také kontrola evakuovaných pracovišť a přepočítání evakuovaných osob na shromaždišti. Ve většině případů se měří čas od vyhlášení poplachu po dokončení evakuace posledního zaměstnance. Cvičný požární poplach může být ukončen až na základě pokynu velitele zásahu.    

O proběhlém poplachu se provede zápis a vyhodnotí se – doba evakuace, funkčnost požárně bezpečnostních zařízení, chování lidí, zabezpečení objektu v době evakuace apod. Pokud byly shledány nedostatky, je potřeba navrhnout a přijmout potřebná opatření. Zápis o cvičném požárním poplachu je nutné provést i do požární knihy.

V případě, že si nejste jisti, zda Vaše společnost musí provádět cvičné požární poplachy, obraťte se na naše specialisty, kteří Vám na základě předložené nebo zpracované dokumentace požární ochrany a podmínek na pracovišti sdělí, zda je nutné cvičný požární poplach provádět. A ještě jedna informace na závěr – máte-li provozovnu v obchodním centru, v uzavřeném areálu apod. a evakuaci nařídí pronajímatel, máte povinnost se cvičného poplachu zúčastnit.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2023

HZS a kontroly

Hasičský záchranný sbor, stejně jako Oblastní inspektoráty práce, vykonávají kontroly pracovišť u právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti zabezpečení požární ochrany (PO). Státní požární dozor se vykonává kontrolou dodržování povinností stanovených pře...

15.12.2022

Kontrola klimatizace a větrání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velmi širokým oborem. Mimo jiné se zabývá i kontrolami a revizemi různých typů zařízení. Proto Vám přinášíme informaci týkající se klimatizace. Dne 15. října 2022 nabyla účinnost vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provoz...

15.11.2022

Přenosné hasicí přístroje – kontroly a umístění

Jednou ze základních povinností všech provozovatelů činností je zajistit bezpečnost práce a požární ochranu, a s tím spojené vybavení pracoviště věcnými prostředky požární ochrany (VPPO). Mezi něž patří především přenosné hasicí přístroje (PHP). Jedná se o jeden z...