Značení chemických látek a směsí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dodržovat ve všech společnostech, zvláště pak pokud se v nich nakládá s chemickými látkami a směsmi. Nakládáním se rozumí jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. Tzn. i používání chemických látek k úklidu nebo k čištění se považuje za nakládání s chemickou látkou a nebo směsí.

Základem pro BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) při nakládání s chemickou látkou a směsí je správné označení obalu. Značení vychází z nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (tzv. CLP).

Důležité je, že látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná a zabalená v obalu musí být označena štítkem, který obsahuje tyto prvky:

 • jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele nebo dodavatelů
 • jmenovité množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti, pokud toto množství není uvedeno na jiné části balení
 • identifikátory výrobku (údaje, které umožňují identifikaci látky nebo směsi)
 • popřípadě výstražné symboly nebezpečnosti (jeden nebo více příslušných výstražných symbolů nebezpečnosti, které mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti)
 • popřípadě signální slova (“varování” nebo “nebezpečí” – signální slovo musí být v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi)
 • popřípadě standardní věty o nebezpečnosti, tzv. H věty (v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi)
 • popřípadě náležité pokyny pro bezpečné zacházení, tzv. P věty
 • popřípadě část pro doplňující informace v souladu s článkem 

Pzn.  Výstražné symboly nebezpečnosti, signální slovo, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení musí být na štítku umístěny společně.

Štítky musí být pevně připevněny k jedné nebo více stranám obalu, který bezprostředně obsahuje látku nebo směs, tak, aby bylo možno údaje číst vodorovně, je-li balení uloženo v obvyklé poloze.

Každý štítek musí mít takovou barvu a provedení, aby na něm výstražný symbol nebezpečnosti zřetelně vystupoval.

POZOR! Pokud není stanoveno jinak, uvádějí se informace na štítku v úředním jazyce nebo jazycích členského státu či členských států, v nichž je látka nebo směs uváděna na trh! Tzn. v České republice se musejí na obalech chemických látek a směsí uvádět informace v českém jazyce (což ještě mnohdy na některých chemikáliích chybí…).

POZOR! Na štítku ani na obalu látky nebo směsi se nesmějí uvádět tvrzení jako „netoxický“, „neškodlivý“, „neznečišťující“, „ekologický“ ani jiná tvrzení uvádějící, že látka nebo směs nejsou nebezpečné, ani jiné údaje, které nejsou v souladu s klasifikací.

Samotný obal pak také musí splňovat určité požadavky, a to zejména:

 • musí být navržen a vytvořen tak, aby jeho obsah nemohl uniknout, s výjimkou případů, kdy jsou předepsány jiné blíže určené bezpečnostní prostředky;
 • materiály, z nichž jsou vytvořeny obal a uzávěry, nesmějí být náchylné k poškození způsobenému obsahem nebo k tvorbě nebezpečných sloučenin s obsahem;
 • obal a uzávěry musí být ve všech místech silné a pevné, aby bylo zajištěno, že se neuvolní a bezpečně odolají napětím a deformacím při běžném zacházení;
 • obal vybavený vyměnitelnými uzávěry musí být navržen tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu.

POZOR! Obal obsahující nebezpečnou látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti nesmí mít tvar ani provedení, které může přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zvědavost anebo uvádět spotřebitele v omyl, ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl!

Výše uvedená pravidla musí dodržovat zejména výrobci a dovozci. Je ale dobré si uvědomit, že stejná (podobná) pravidla pro označování chemických látek a směsí by si měly nastavit i jednotlivé společnosti.

Např. nákup chemických látek by měl probíhat přes schvalovací proces – mít nastavená určitá pravidla nákupu – výběr dodavatele, zjištění nebezpečných vlastností, dodání bezpečnostních listů, určení, zda bude potřeba zaměstnance vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky případně zda bude potřeba vytvořit technické nebo organizační opatření.

Své zaměstnance pravidelně školte z oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a nakládání s chemickými látkami a směsmi. Upozorněte je, že chemické látky a směsi se mohou přelévat pouze do schválených obalů a samozřejmě označených (minimálně název, P a H věty, symboly nebezpečnosti a další informace dle požadavku společnosti). V žádném případě se nesmí chemická látka nebo směs nacházet v obalech od nápojů a potravin!!! Hrozí záměna a požití osobou!

Nakládání s chemickými látkami a směsmi nepodceňujte. Pravidelně informujte zaměstnance o BOZP a o důležitosti značení chemických látek. Neoznačené lahvičky/obaly s chemickými látkami a směsmi nenechávejte na pracovištích – nikdy nevíte, kdy přijde kontrola inspektorátu práce, hygieny, případně se na tyto záležitosti zaměřují i certifikační orgány a auditoři. 

Obrázek - Výstražné symboly nebezpečnosti dle nařízení CLP

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.07.2022

Stanovení a školení preventivních požárních hlídek

Požární ochrana (PO) je souhrn opatření, kterými lze zabránit vzniku a šíření požáru nebo omezit jeho ničivé důsledky. Mezi dva základní předpisy, které se problematikou požární ochrany zabývají, jsou zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.) a vyhláška o pož...

15.06.2022

Fotovoltaické elektrárny a jejich hašení

Fotovoltaické elektrárny (FV) na střechách domů a polích rostou jako houby po dešti. S neustálým zdražováním elektrické energie se ostatně není čemu divit – elektřina je důležitá a život bez ní si už dnes dokážeme jen těžko představit. Někteří lidé s pořízením fo...

15.05.2022

Protokoly o kontrole provozuschopnosti v požární ochraně

Jestliže jsou ve společnosti instalovány věcné prostředky požární ochrany, popř. požárně bezpečnostní zařízení, tak požární ochrana (PO) vyžaduje, aby byly řádně udržovány a samozřejmě kontrolovány. To se již dnes ve většině případů děje, i když stále můžeme...