Preventivní požární prohlídky

Preventivní požární prohlídky

Preventivní požární prohlídky jsou důležitou součástí dodržování předpisů o požární ochraně (PO). Hovoří o nich zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vše v platném znění.

Preventivní požární prohlídky musí zabezpečovat všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika nebo preventisty požární ochrany.

Tyto osoby kontrolují dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňují zjištěné závady. Předmětem těchto prohlídek je vždy zjišťování stavu, při kterém se zabezpečuje požární ochrana (PO) u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu.

Četnost kontrol je dána legislativou, nesmí být menší, ale samozřejmě větší být může. Kontrola může probíhat na denní, týdenní nebo měsíční bázi. Záleží vždy na konkrétním pracovišti a jeho nebezpečnosti. Je důležité zmínit, že četnosti kontrol uvedené níže mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

 

Četnost kontrol dle zákona o požární ochraně:

  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce,
  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nejméně jednou za 6 měsíců,
  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, nejméně jednou za rok.

Pozn. Zda je objekt začleněn bez zvýšeného, se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím lze snadno zjistit z dokumentu s názvem „Začlenění provozovaných činností“, který musí mít všechny právnické a podnikající fyzické osoby. Tento dokument zpracovává osoba odborně způsobilá v PO nebo technik PO

POZOR! Pokud firma provozuje např. 2 obchody v různých objektech, může se stát, že jeden z obchodů bude se zvýšeným a druhý s vysokým požárním nebezpečím. Do začlenění totiž vstupuje řada faktorů, které se musí posoudit a mnohdy nezáleží jen na samotném zaměření firmy, ale i na objektu, ve kterém svou činnost provádí.

Není možné preventivní požární prohlídky provádět jen v „určitých“ objektech a do dalších se ani nepodívat. Zákon zcela jednoznačně určuje, že preventivní požární ochrana a prohlídky s ní související se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Tam, kde se provozují činnosti bez požárního nebezpečí, se prohlídky provádějí minimálně všude tam, kde se vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnosti, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

Pokud má společnost např. 50 téměř totožných poboček v různých městech, musí být prohlídky provedeny na všech pobočkách.

Každá prohlídka se poté dokládá záznamem do požární knihy, do které se zapisují všechny skutečnosti, kterých se týká požární ochrana (PO) (např. informace o provedeném školení, kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, kontrole aktuálnosti dokumentace, provedeném cvičném poplachu, o vzniklém požáru apod.). Není-li požární kniha ve společnosti zavedena, lze zápis provést jiným prokazatelným způsobem.

Každý záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby a záznam o splnění navržených opatření.

Naši specialisté uvádějí závady z kontrol v samostatném dokumentu, tzv. zprávě z kontroly, která je poté e-mailem rozesílaná na předem definované osoby nebo se zpráva přímo propíše do klientské webové aplikace.  Zde si můžou určené osoby zprávu a závady otevřít a případně ve webové aplikaci zadat odstranění závady. Součástí zprávy bývají i fotografie pro lepší orientaci klientů, neboť ne vždy jde závada za vedoucím pracoviště, ale někdy je potřeba, aby se o odstranění postarala centrála – např. správa budov. Mnohdy jedna fotka (může jich být samozřejmě u jedné závady i více) řekne kompetentní osobě více než rozsáhlý text.

V případě, že právnické a podnikající fyzické osoby nezajistí provádění preventivních požárních prohlídek, může jim být udělena pokuta až do 1 000 000 Kč (v závislosti na začlenění provozovaných činností).

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany (PO) v rámci topné sezóny?

15.10.2023

Novela zákoníku práce od října 2023

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, doznal po delší době významných změn. Bohužel opět se stalo, že ve sbírce zákonů byl vydán necelých 14 dní před nabytím účinnosti, takže se většina firem vůbec nestihla na změny připravit. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví p...

15.09.2023

Elektrická požární signalizace I

Lokální detekce požáru (LDP) je prozatím málo vžitý pojem. Dalo by se říct, že se jedná o synonymum k elektrické požární signalizaci (EPS). Jedná se o druh vyhrazeného požárně-bezpečnostního zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Řad...