Elektrická požární signalizace I

Elektrická požární signalizace I

Lokální detekce požáru (LDP) je prozatím málo vžitý pojem. Dalo by se říct, že se jedná o synonymum k elektrické požární signalizaci (EPS). Jedná se o druh vyhrazeného požárně-bezpečnostního zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Řada obyvatel, jedná se zejména o starší občany, má čidla EPS namontována ve svých domech. Tato čidla nemají ústřednu, ale pokud zaznamenají kouř, spustí se akustický poplach.

Pokud je součástí EPS i ústředna, jsou signály z čidel přeneseny právě na ústřednu. Tu obsluhují oprávněné osoby (vrátní, správce apod.) a v případě přítomnosti této obsluhy (režim DEN) zde bývá určitý čas v řádu minut na kontrolu daného místa a potvrzení/vyvrácení, zda se jedná o požár. Pokud je ústředna v režimu NOC, je jednotka hasičů po spuštění čidla přivolána automaticky.

EPS může posílat i SMS nebo přímo „zavolat“ majiteli domu, vedoucímu firmy apod. Vždy záleží, co od EPS očekáváme a jaké nároky na ní máme. Na EPS můžou být napojeny ještě další zařízenípožární uzávěry, klapky, stabilní hasicí zařízení apod. Vše vychází z dokumentu – Požárně bezpečnostního řešení stavby, který stanovuje, jaké množství a druhy požárně-bezpečnostního zařízení se v objektu musí vyskytovat.

Jelikož EPS patří mezi požárně-bezpečnostní zařízení, vztahují se na ni mimo jiné požadavky zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci. Aby byla zajištěna požární ochrana (PO) je potřeba zdůraznit, že při provozu EPS se musí postupovat podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo prováděcí dokumentace.

Provozuschopnost se prokazuje dokladem o montáži EPS, funkční zkoušce nebo koordinační funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou o požární prevenci. Součástí EPS bývá kniha EPS, kde se uvádějí zápisy o kontrole, opravách, údržbě apod. a jsou zde jmenované osoby odpovědné za obsluhu a údržbu. Tyto osoby musejí být s EPS prokazatelně seznámeny.

Kontrola se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to

  • jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
  • jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá

 

Pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v prováděcí dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.

Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.

Není-li k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, postupuje se podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení.

Doklad o kontrole provozuschopnosti EPS vždy obsahuje následující údaje:

a)  údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

b)  adresu objektu, ve kterém byla kontrola provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),

c)  umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,

d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,

e)   datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,

f)   písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti EPS, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

Pokud by došlo k opravě EPS, lze používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce. V případě, že je EPS shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel je pak povinen zajistit neprodleně opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření tak, aby byla zajištěna požární ochrana (PO). Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

 

Nefunkčnost EPS není dobré podceňovat. V případě požáru dokáže včas upozornit na nebezpečí, zachránit životy a omezit škody na majetku.

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany (PO) v rámci topné sezóny?

15.10.2023

Novela zákoníku práce od října 2023

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, doznal po delší době významných změn. Bohužel opět se stalo, že ve sbírce zákonů byl vydán necelých 14 dní před nabytím účinnosti, takže se většina firem vůbec nestihla na změny připravit. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví p...

15.09.2023

Elektrická požární signalizace I

Lokální detekce požáru (LDP) je prozatím málo vžitý pojem. Dalo by se říct, že se jedná o synonymum k elektrické požární signalizaci (EPS). Jedná se o druh vyhrazeného požárně-bezpečnostního zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Řad...