Poskytování ochranných nápojů

V těchto letních měsících opět většina zaměstnavatelů (a především zaměstnanců) řeší v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) poskytování ochranných nápojů chránících před zátěží teplem.

 

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen v rámci zajištění BOZP poskytovat zaměstnancům na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, ochranné nápoje. Tyto nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol.

Ochranný nápoj musí být snadno a trvale dostupný!

 

Pro správné rozhodnutí, jaký typ ochranného nápoje má zaměstnanec dostávat, je nejprve nutné jednotlivé pracovní pozice zařadit do tzv. třídy práce (POZOR, nepleťte si to s kategorizaci prací!). Třídy práce jsou uvedeny v části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Tříd práce je celkem osm a rozdělují se do těchto kategorií:

  • Třída I: Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů
  • Třída IIa: Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží.
  • Třída IIb: Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou.
  • Třída IIIa: Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče.
  • Třída IIIb: Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky.
  • Třída IVa: Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin
  • Třída IVb: Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin
  • Třída V: Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin

Pzn. Konkrétní specifikace tříd práce je uvedena v části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

 

Pro třídy I až IIIa se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

 

U třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle odstavce výše.

 

A za jakých podmínek a kolik ochranného nápoje má zaměstnanec dostat?

Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené do třídy 1 až V dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru. Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., části A, tabulce č. 6 (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu).

 

Př. Zaměstnanec pracuje v třídě práce IIb. Bude-li na pracovišti teplota 24°C, má zaměstnanec nárok na 0,9l ochranného nápoje. Při teplotě 26 °C už má nárok na 1,38l. Pokud teplota bude 33°C a vyšší, má nárok na 3,1l ochranného nápoje.

 

Jelikož je již dnes téměř každé pracoviště vybaveno pitnou vodou, případně barely s vodou, jsou ve většině případů podmínky pro poskytování ochranných nápojů splněny. Pokud zaměstnanci k vodě přístup nemají nebo voda nesplňuje podmínky mineralizace atd., je nutné poskytnout zaměstnancům např. balenou vodu. Samozřejmě vše je nutné evidovat a zaměstnancům ochranné nápoje poskytovat na základě formuláře s podpisem o převzetí ochranného nápoje.

 

Pokud by zaměstnavatel nesplnil povinnost předat zaměstnancům ochranný nápoj, může mu být udělena oblastním inspektorátem práce, který řeší oblast BOZP, pokuta až do výše 1 000 000Kč.

Obrázek 1 - Poskytování ochranných nápojů v rámci dodržování BOZP je standardem v mnoha společnostech.

Příloha č.1: Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin

 

Tabulka č. 2:

Třída práce

M[W.m-2]

Náhrada tekutin za směnu při ztrátě tekutin potem a dýcháním 1,25 litrů a více

Teplota, při níž je dosaženo maximální
přípustné ztráty tekutin potem a dýcháním 3,9 l/8 h

to nebo tg(C)

(litry)++)(litry/1 °C)

to nebo tg[°C]

náhrada vody[litry]

I+)

80

31 až 36

0,9 až 2,7(0,36)+++)

není přípustná

3,1

IIa+)

81 až 105

27 až 34

0,9 až 3,1(0,24)

není přípustná

IIb

106 až 130

24 až 32

0,9 až 2,8(0,24)

≥ 33

IIIa

131 až 160

20 až 29

0,9 až 2,8(0,21)

≥ 30

IIIb

161 až 200

16 až 27

0,9 až 2,8(0,17)

≥ 28

IVa

201 až 250

15 až 24

1,2 až 3,0(0,2)

≥ 25

IVb

251 až 300

15 až 21

1,6 až 3,0(0,23)

≥ 22

V

≥ 301

15 až 17

2,2 až 3,0(0,4)

≥ 18

Vysvětlivka k tabulce č. 2

Množství poskytovaných nápojů platí pro va ≤ 1 m.s-1 a Rh ≤ 70 %.

+) tg na neklimatizovaných pracovištích třídy práce I a IIa nesmí překročit to nebo tg 34 °C. Tato výjimka platí v případě, že venkovní teplota vzduchuje vyšší než teplota přípustná uvedená v tab. č. 2 v NV č. 362/2007 Sb. pro pracoviště kategorie I a IIa.

++) Náhrada tekutin na pracovištích třídy I až IVa se stanoví interpolací v závislosti na tg, t.j. na každý 1°C nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se přičte k základní hodnotě náhrady vody pro danou třídu práce hodnota uvedena v závorce.

+++) výše připočítané náhrady nad základní hodnotu náhrady tekutin.

 

Příklad:

Je třeba stanovit náhradu tekutin pro třídu práce IIIa a to = 27 °C

Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa = 20 až 29 °C, rozdíl 9 °C

Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 až 2,8 litrů, rozdíl 1,9 litrů

1,9 : 9 = 0,21 litr/1 °C

27-20 = 7 °C

Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu = 0,21 x 7 = 1,47 + 0,9 = 2,37 litrů = 2,4 litrů.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.10.2020

Požární bezpečnostní značení

Jedním z požadavků zákona o požární ochraně (PO) (zákon č. 133/1985 Sb.) je označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky p...

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každ...

15.08.2020

Požární uzávěry – dveře

Ochránit lidské životy a majetek před požárem a kouřem je jedním ze základních požadavků PO (požární ochrana). Pro omezení šíření požáru se mezi požární úseky (popř. do staveb a technologií) umisťují požární dveře, které dle svých vlastností zabraňují šířen...