Právní účinky lékařského posudku

V dnešním článku se opětovně dotkneme jedné z důležitých oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to problematiky pracovnělékařských služeb. Konkrétně se jedná o právní účinek lékařského posudku, neboť někteří zaměstnavatelé v této oblasti stále nemají úplně jasno.

 

Podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, není možné, aby zaměstnanec absolvoval vstupní lékařskou prohlídku a ten samý den ještě nastoupil do práce, a to z důvodu, že zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku musí zajistit vždy před vznikem pracovního poměru, právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem, vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

 

Dále pak dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění: Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

A tady nastává kámen úrazu, neboť mnozí si myslí, že když zaměstnanec ráno půjde k lékaři a odpoledne pak nastoupí do práce, tak je vše v pořádku. Ale bohužel není, protože právní účinek lékařského posudku nenastává ihned po předání posudku zaměstnanci, popř. zaměstnavateli!!! A pozor, mnohdy nenastává ani druhý den!

 

Zákon č. 373/2011 Sb., § 44, odst. 4:

Právní účinky lékařského posudku

  1. se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je stanovena poprvé, nastávají pro osobu, které byl předán, dnem jeho prokazatelného předání,
  2. se závěrem o zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku, nastávají pro osobu, které byl předán, dnem, kdy končí platnost předcházejícího posudku, nejdříve však dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
  3. o zdravotním stavu nastávají pro osobu, které byl předán, dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

 

V případě, kdy se oprávněná osoba (většinou zaměstnavatel a zaměstnanec) vzdá podle § 46 odst. 1 práva na přezkoumání lékařského posudku se závěrem podle písmene b) nebo c), nastávají právní účinky tohoto posudku prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední z nich.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je závěr o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je stanovena poprvé, nastávají pro osobu, které byl předán, dnem jeho prokazatelného předání. Tato část je všem jasné.

 

Pokud je ale závěr o zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku, nastávají pro osobu, které byl předán, dnem, kdy končí platnost předcházejícího posudku, nejdříve však dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Návrh na přezkoumání se může podat do 10 dní!

 

Takže pokud mám zaměstnance na vstupní prohlídce jeden den, právní účinky lékařského posudku nastávají až další pracovní den, ovšem pouze za předpokladu, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý a on i já jako zaměstnavatel se vzdáme práva na odvolání v ten den, kdy byl zaměstnanec na lékařské prohlídce!

 

Pokud ovšem jde zaměstnanec na lékařskou prohlídku v pátek, lékařský posudek přinese až v pondělí a já jako zaměstnavatel se vzdám práva na odvolání až v pondělí, tak právní účinek má lékařský posudek až od úterý! (pokud by byl v úterý svátek, tak až od středy atd.).

 

Pojďme si to vysvětlit na několika příkladech:

  1. Zaměstnanec jde na vstupní LP dne 15.5.2019. Ještě ten den mu lékař vydá lékařský posudek se závěrem, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý. Zaměstnanec i zaměstnavatel se 15.5.2019 vzdají práva na odvolání. Zaměstnanec může nastoupit do zaměstnání dne 16.5.2019.
  2. Zaměstnanec jde na vstupní LP dne 15.5.2019. Ještě ten den mu lékař vydá lékařský posudek se závěrem, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý. Zaměstnanec se 15.5.2019  vzdá práva na odvolání. Zaměstnavatel se vzdá práva na odvolání 17.5.2019 (pátek). Zaměstnanec může nastoupit do zaměstnání až  20.5.2019 (pondělí).
  3. Zaměstnanec jde na vstupní LP dne 15.5.2019. Ještě ten den mu lékař vydá lékařský posudek se závěrem, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý. Zaměstnavatel ani zaměstnanec se nevzdají práva na odvolání. Zaměstnanec může nastoupit do zaměstnání až 30.5.2019.

 

Obdobné příklady platí i pro zaměstnance, který jde na periodickou prohlídku, tam je jen rozdíl ten, že práva na odvolání se lze vzdát i v případě, že závěr lékařského posudku zní, že je zdravotně způsobilý s podmínkou, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně (např. nošení brýlí).

 

Bohužel oblast právního účinku lékařského posudku není úplně jednoduchá, a i když se v rámci kontrol BOZP lékařskými prohlídkami zabýváme, vždy je dobré vše ještě konzultovat i se smluvními lékaři, popř. právním oddělením. 

Závěrem ještě upozorňujeme, že oblastí lékařských prohlídek se nezabývá pouze oblastní inspektorát práce v rámci kontroly BOZP, ale i krajská hygienická stanice. Pokud je to tedy možné, posílejte budoucí zaměstnance ale i své zaměstnance na lékařské prohlídky s dostatečným předstihem,  aby nedocházelo ke zbytečným pokutám ze strany kontrolních orgánů.

Obrázek 1 - Při plánování lékařských prohlídek berte v úvahu i dovolenou lékařů!

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.10.2020

Požární bezpečnostní značení

Jedním z požadavků zákona o požární ochraně (PO) (zákon č. 133/1985 Sb.) je označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky p...

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každ...

15.08.2020

Požární uzávěry – dveře

Ochránit lidské životy a majetek před požárem a kouřem je jedním ze základních požadavků PO (požární ochrana). Pro omezení šíření požáru se mezi požární úseky (popř. do staveb a technologií) umisťují požární dveře, které dle svých vlastností zabraňují šířen...