Dokumentace požární ochrany z hlediska vlastníka a nájemce

Dokumentace požární ochrany z hlediska vlastníka a nájemce

Požární ochrana se určitým způsobem dotýká všech – včetně nájemců a vlastníků budov. A aby mohli mít nájemci správně zpracovanou dokumentaci požární ochrany, mnohdy musejí vycházet z původních dokumentů, které mívá k dispozici právě vlastník budovy.

Jedním z nejdůležitějších dokumentů, podle kterého se požární ochrana v budově řídí, je požárně bezpečnostní řešení stavby – tzv. PBŘ. Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, projektová dokumentace stavby obsahuje mimo jiné právě i požárně bezpečnostní řešení. 

Konkrétně se touto problematikou zabývá příloha č. 1 – Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.

Dokumentace obsahuje části:

  • A Průvodní zpráva
  • B Souhrnná technická zpráva – součástí je PBŘ
  • C Situační výkresy
  • D Výkresová dokumentace
  • E Dokladová část

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude  přizpůsoben  druhu  a  významu  stavby  nebo zařízení a podmínkám v území.

PBŘ je tedy součástí dokumentace staveb a vlastník budovy ji musí mít – bez toho by nedostal ani kolaudační souhlas.

Podle požárně bezpečnostního řešení stavby se poté zpracovává Začlenění provozovaných činností, kontroluje se množství a umístění hasicích přístrojů, hydrantů a také jsou zde popsány požadavky na zajištění objektu požárně bezpečnostními zařízeními.

Výše zmíněný kolaudační souhlas je neméně důležitý dokument, který by měl mít každý vlastník budovy (kolaudační souhlas není nutný u některých typů staveb a určitých vlastností). Bez něj není možné stavbu užívat k určenému účelu. A tady by si nájemci měli dávat pozor, vždy je důležité vědět, k jakému účelu byla stavba zkolaudována – např. pokud zde probíhal maloobchodní prodej a nájemce zde bude mít výrobní podnik a bude zde skladovat chemické látky, tlakové nádoby apod., je vždy potřeba požádat o nové kolaudační rozhodnutí a vytvořit k tomu účelu potřebné podmínky!

Dále je důležité pořešit si společné prostory, a to zejména, je-li nájemníků v budově více.

Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, totiž přímo stanovuje: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že vlastník musí plnit povinnosti dané na úseku PO (pokud není dohodnuto jinak) a minimálně ve společných prostorách musí dodržovat podmínky PO, tzn. minimálně vyvěsit poplachovou směrnici, evakuační plány a požární řády (jsou-li potřeba).

Některé dokumenty je pak samozřejmě možné od vlastníka převzít, a nebo by je měl alespoň poskytnout k nahlédnutí z důvodů vytvoření vlastních evakuačních plánů a dalších potřebných dokumentů.

A proč je požární ochrana, a zejména dokumentace, tak důležitá? Je to z důvodu, že dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Každá právnická a podnikající fyzická osoba musí zpracovat minimálně Začlenění provozovaných činností a podle toho, do jaké kategorie provozovaná činnost spadá, je potřeba vytvořit další dokumentaci, kterou zpracovává osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany.

                                              Obrázek 1 - Grafická část PBŘ

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2021

Pozor při změně užívání objektu!

Při stavbě nového objektu nebo přestavbě stávajícího je důležité vědět, k jakému účelu bude objekt sloužit – zda se jedná o administrativní, výrobní, prodejní, skladovací prostory apod. Tato informace je důležitá mimo jiné pro správné zajištění požární ochrany (P...

15.10.2021

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dle právních předpisů dodržovat ve všech společnostech, počínaje těmi nejmenšími administrativami a konče těmi největšími výrobními závody. Mezi jednu takovou oblast spadá za BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při prác...

15.09.2021

Novela zákona o požární ochraně od července 2023

Jak jste již pravděpodobně slyšeli ze sdělovacích prostředků, chystá se velká novela stavebního zákona. Ovšem v souvislosti s touto novelou byl vydán zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona a tento zákon mění spoust...