Školení v požární ochraně

Zákon o požární ochraně ukládá povinnost právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany. Tato školení provádí osoba odborně způsobilá v požární ochraně, technik požární ochrany, vedoucí zaměstnanec nebo případně preventista – vždy ale záleží na tom, o jakou činnost se jedná – zda se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, neboť např. preventista nemůže školit zaměstnance provádějící výkon práce při činnostech s vysokým požárním nebezpečím.

POZOR! Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance. Minimální interval školení určuje zákon a interní předpis například u požárních hlídek je povinný roční interval školení.

1.       Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Školení v oblasti požární ochrany obsahuje seznámení:

 a) s organizací a zajištěním v oblasti PO a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO,

 b) s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,

 c) s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,

 d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,

 e) se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,

 f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,

 g) s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

2.       Odborná příprava preventivních požárních hlídek 

Na pracovištích, kde je zvýšené nebo vysoké požární nebezpečí, a kde jsou trvale přítomni tři a více zaměstnanci, je povinností ustanovit a jmenovat preventivní požární hlídky – ty jsou ve většině případu složeny z řad zaměstnanců, ostrahy objektu apod. Odborná příprava preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím (např. svařování).  U opakujících se činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím se odborná příprava provádí nejméně jednou za rok (např. pokud je činnost provozována v administrativní budově o 10 nadzemních podlažích, v obchodním centru, ve výrobních provozech s určitým požárním nebezpečím, s výskytem hořlavých látek apod.).

U požárních hlídek se provádí teoretická a praktická část školení.

  • Teoretická část obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.
  • Praktická část pak obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

3.       Odborná příprava preventistů

Odborná příprava preventistů (osoby vykonávající určité činnosti v rámci požární ochrany) se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok. Rozsah školení je obdobný jako u zaměstnanců, a navíc je doplněn o seznámení se způsobem a lhůtami provádění požárních prohlídek a způsobem vedení požární knihy.

4.       Ohlašovna požáru, mimopracovní doba

Je-li na pracovišti/v objektu ohlašovna požáru a nebo se zde vyskytují osoby i v mimopracovní době, je potřeba proškolit i osoby obsluhující ohlašovnu požáru a osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době. Toto školení se zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.

Rozsah a obsah školení a odborné přípravy určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců!

Obrázek 1 - I zaměstnanci obsluhující ohlašovnu požáru musejí absolvovat školení

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2021

Pozor při změně užívání objektu!

Při stavbě nového objektu nebo přestavbě stávajícího je důležité vědět, k jakému účelu bude objekt sloužit – zda se jedná o administrativní, výrobní, prodejní, skladovací prostory apod. Tato informace je důležitá mimo jiné pro správné zajištění požární ochrany (P...

15.10.2021

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dle právních předpisů dodržovat ve všech společnostech, počínaje těmi nejmenšími administrativami a konče těmi největšími výrobními závody. Mezi jednu takovou oblast spadá za BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při prác...

15.09.2021

Novela zákona o požární ochraně od července 2023

Jak jste již pravděpodobně slyšeli ze sdělovacích prostředků, chystá se velká novela stavebního zákona. Ovšem v souvislosti s touto novelou byl vydán zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona a tento zákon mění spoust...