Povinnost provádět školení BOZP a PO

Školení, školení, školení… Už zase po mě chcete předložit nějaké školení. Je to vůbec nutné? S těmito větami se specialisté CIVOP v rámci poskytování služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) setkávají několikrát měsíčně. A jejich odpověď je v podstatě téměř stejná – ano, školení je nutné, vychází zejména ze zákoníku práce (školení týkající se BOZP) a ze zákona o požární ochraně (školení týkající se PO).

 

Konkrétně: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 103, odst. 2:

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

a) při změně

1. pracovního zařazení,

2. druhu práce,

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

Zákon č. 133/1985 Sb., § 16, odst. 1 a 2:

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

 

Druhou nejčastější otázkou je, jak často se musí školení BOZP a PO provádět.

Zákoník práce v § 103, odst. 3 uvádí, že zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Tzn., že četnost školení si zaměstnavatel určuje sám – každopádně naši specialisté doporučují termíny školení sjednotit s požární ochranou, kde je maximální interval školení stanoven vyhl. č. 246/2001 Sb., § 23, odst. 2 a 3: Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah dokumentace PO nebo dalších skutečností týkající se PO, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně jednou za 3 roky.

 

Samozřejmě, že intervaly školení mohou být i kratší – zejména větší společnosti zajišťují školení pro své zaměstnance každý rok.

 

Dále bychom chtěli zmínit, že výše uvedené se týká pouze základního školení z BOZP a PO.

Mnoho personalistů ví, že existuje další řada speciálních školení, jejichž interval určuje konkrétní právní předpis nebo norma. Jedná se např. o obsluhu plynové kotelny, profesního řidiče, jeřábníka, vazače, obsluhu vysokozdvižných vozíků, elektrikáře, svářeče, preventisty požární ochrany, požárních hlídek, osoby vyškolené pro poskytování první pomoci atd.

 

Jak je vidět, typů školení je v České republice nepřeberné množství. Bohužel pokud zaměstnavatel školení nezajistí, může např. dostat pokutu od Hasičského záchranného sboru až do 250 000 Kč, pokud provozuje činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč, pokud provozuje činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany.

U činností s vysokým požárním nebezpečím je pokuta od HZS až do výše 1 000 000 Kč.

Na úseku BOZP může dostat právnická osoba od inspektorátu práce za nezajištění školení pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

 

V případě, že budete potřebovat pomoc se zajištěním odborného školení, neváhejte se obrátit na naše specialisty CIVOP!

 

Spoustu krásných nadcházejících slunečných dnů Vám přeje CIVOP

 

Tabulka 1 - Přehled  vybraných profesí s intervaly školení

Profese

Intervaly školení

Zaměstnanec – BOZP

2 roky*

Vedoucí zaměstnanec – BOZP

3 roky*

Zaměstnanec – PO

2 roky

Vedoucí zaměstnanec – PO

3 roky

Zaměstnanec – člen požární hlídky

1 rok

Zaměstnanec vyškolený na poskytování 1. pomoci

3 roky*

Řidič nákladního automobilu - sk. C

1 rok

Řidič profesionál

1 rok

Řidič motorových vozíků

1 rok

Obsluha stavebních strojů

2 roky

Obsluha tlakových nádob

3 roky

Jeřábník

1 rok

Vazač

1 rok

Obsluha pohyblivých pracovních plošin

1 rok

Svářeč (do 18 let nesmí vykonávat)

2 roky

Elektro. - Vyhl. 50/78Sb. §5 a výše

3 roky

Práce ve výšce - průmyslové lezení

1 rok

Práce v noci

Dle druhu vykonávané práce

Řidič referent

2 roky*


* Jedná se o doporučený interval


.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

17.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součástí požárních žebříků, popř. je vedeno samostatně a tvoří důležitý prvek v případě ...

21.02.2024

Evakuační výtah

Požární ochrana (PO) se stává nepostradatelnou součástí všech zaměstnavatelů. S používáním nových, výkonnějších technologií, svařováním, nakládáním s chemickými látkami, instalací fotovoltaických panelů atd. roste riziko vzniku požáru, a tím je potřeba chránit ž...

15.01.2024

Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo...