Nouzové osvětlení

S nouzovým osvětlením, které patří mezi druhy požárně bezpečnostních zařízení, se v rámci zajištění požární ochrany (PO) můžeme setkat v mnoha budovách, skladech a zařízeních. Jeho účelem je zajistit, aby osvětlení bylo poskytnuto včas, automaticky a po potřebnou dobu na určeném místě v době, kdy má normální napájení běžného osvětlení výpadek. Je napájeno ze zdroje nezávislého na tom, který napájí normální osvětlení.

 Nouzové osvětlení se dělí na dva základní druhy — nouzové únikové osvětlení a náhradní osvětlení.

 • nouzové únikové osvětlení – druh nouzového osvětlení, které zajišťuje bezpečnost osob opouštějících prostor nebo snažících se dokončit potenciálně nebezpečný proces před opuštěním prostoru.
 • náhradní osvětlení – druh nouzového osvětlení umožňující pokračování v běžné činnosti bez podstatných změn.

 Instalace nouzového únikového osvětlení musí být provedena tak, aby nouzové únikové osvětlení splňovalo tyto podmínky:

 1. osvětlovalo označení únikové cesty,
 2. zajišťovalo osvětlení na těchto cestách a po celé jejich délce ta, aby byl umožněn bezpečný pohyb směrem k východům a těmito východy na místo bezpečí,
 3. zajišťovalo to, aby požární hlásiče a požární zařízení podél únikových cest mohla být snadno lokalizována a použita,
 4. umožňovalo provádět činnost související s bezpečnostními opatřeními.

 

Aby byla zajištěna správná funkce nouzového únikového osvětlení, musí se provádět pravidelné kontroly a údržba. K tomuto účelu bývá zřízen tzv. provozní deník nouzového osvětlení, do kterého se zaznamenávají výsledky kontrol. Provozní deník musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 1. datum uvedení do provozu včetně všech dokladů týkajících se jeho změna a úprav,
 2. datum každé pravidelné prohlídky a testu,
 3. datum a stručný popis každé provedené údržby (servisního úkonu), prohlídky a zkoušky (testu),
 4. datum a stručné popisy každé závady a její nápravy,
 5. datum a stručný popis každé úpravy instalace nouzového osvětlení,
 6. pokud je použit jakýkoliv automatický zkušební přístroj, musí být popsány jeho hlavní charakteristiky a způsob jeho činnosti.

 U nouzového osvětlení je potřeba myslet na to, že kontroly nemusí provádět vždy osoba odborně způsobilá v požární ochraně, popř. technik požární ochrany nebo revizní technik. Některé kontroly, zejména denní a měsíční, provádí osoba odpovědná za provoz nouzového osvětlení, která bývá stanovena v provozním deníku a která byla poučena revizním technikem o tom, jak kontroly provádět.

 V rámci provozu nouzového osvětlení se kontroly provádějí:

Denně: Kontrolují se ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují. V podstatě se jedná o vizuální kontrolu indikátoru (zelené světýlko), aby se zjistilo, zda je systém v řádném stavu, nevyžaduje se zkouška (test) funkce.

Měsíčně: Je nutné rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a každou značku východu s vnitřním osvětlením z jejich baterie s tím, že se simuluje výpadek normálního osvětlení po dobu dostatečnou ke zjištění, zda každý zdroj svítí. Během uvedené doby musí být u všech svítidel a značek zkontrolováno, zda tam jsou, zda jsou čistá a zda řádně fungují. Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení normálního osvětlení a měly by být zkontrolovány veškeré indikační signálky nebo indikační přístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. U centrálních bateriových systémů se kromě toho musí zkontrolovat správná činnost monitorovacího systému.

Ročně: Jestliže jsou použita automatická zkušební zařízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek (kontrol) pro plnou jmenovitou dobu provozu. Pro veškeré ostatní systémy zkoušek musí být provedena kontrola v rozsahu měsíčních zkoušek a tyto doplňující zkoušky:

 • Každé svítidlo a každá značka s vnitřním osvětlením musí být zkoušená, jak je uvedeno v měsíční zkoušce, ale po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce.
 • Musí se zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje.

Pozn. Záznam o roční kontrole v provozním deníku může být nahrazen samostatným zápisem (zprávou) o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení.

 

Pokud se při kontrole zjistí jakákoliv závada, je potřeba ihned zajistit její odstranění a zajistit, aby nouzové osvětlení bylo funkční a v případě mimořádné události splnilo svůj účel.

V rámci kontrol požární ochrany prováděné našimi specialisty BOZP a PO je velmi často zjištěno, že měsíční a ani denní kontroly nejsou prováděny. Provozní deník nouzového osvětlení není ve společnostech mnohdy vůbec zaveden, popř. v něm nejsou žádné zápisy. Přitom za neplnění povinností v rámci požární ochrany může Hasičský záchranný sbor při kontrolní činnosti uložit pokutu až do výše 1 000 000Kč (dle členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí).

Obrázek 1 - Nouzové osvětlení v kombinaci s informativní značkou pro označení únikové cesty

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce. A co si pod tímto představit? Pojďme se na tuto proble

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr mají pro oblast bezpečnost práce (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a požární o...

15.05.2020

Základní požadavky na svařování z hlediska BOZP a PO

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Pokud svařování a nahřívání živic v tavných nádobách provádí v rámci podnikatelské činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby, vztahují se...