Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana (BOZP a PO) se musí zajistit na všech pracovištích, nízkotlakových kotelen nevyjímaje. V našem případě se článek týká organizací a fyzických osob provozující podnikatelskou činnost a na jejich pracovníky při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen (dále jen "kotelny"), se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

 

Kotelnou je objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel

1. parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,

2. kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa,

popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;

Kotelnou I. kategorie je kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;

Kotelnou II. kategorie je kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;

Kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

 

Kotelny si v rámci zajištění BOZP a PO nemůžeme zřídit na jakémkoliv místě, ale platí pro ně určitá pravidla, a to:

Kotelny I. kategorie se zřizují v samostatných objektech, pokud se nestanoví jinak.

Kotelny II. a III. kategorie lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střechách budov.

Pro zřizování kotelen s kotli na plynná paliva platí zvláštní předpis, kterým je ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.

V technicky zdůvodněných případech se lze, za podmínek schválených orgánem státního odborného dozoru, odchýlit od ustanovení, že kotelny I. kategorie se zřizují v samostatných objektech, pokud se nestanoví jinak.

 

Každý kotel musí mít od dodavatele minimálně:

a) návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě,

b) osvědčení o jakosti a kompletnosti.

Dokumentace kotle s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dále obsahovat

a) výkresy sestavy kotle, jeho příslušenství a připojení ke komínu,

b) základové plány kotle,

c) schéma potrubí a armatur s udáním jmenovitých světlostí a jmenovitých tlaků,

d) schéma měřicích míst s udáním veličin pro měření provozních látek, schéma dálkového ovládání a regulace, popřípadě oběhu vody,

e) schéma mazání,

f) jakostní ukazatele napájecí a kotelní vody,

g) seznam dokladů tvořících dokumentaci.

 

Ke kotli na plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dodavatel plynového zařízení pro otop kotle dodat také revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k přívodu plynu.

 

Ke kotli na kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dodavatel olejového zařízení kotle dodat také dokumentaci a předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák, předehřívač, olejové hospodářství apod.).

 

Pro zajištění správné bezpečnosti je potřeba při provozu kotelen zajistit účinné větrání. Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.

Odvod vzduchu z kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotelen, popřípadě odváděcím potrubím do venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin.

Pokud použijeme nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, tak toto větrání nesmí být podtlakové.

 

Pokud máme kotelnu s půdorysnou plochou větší než 150 m2 s trvalou obsluhou, musí zde být instalováno nouzové osvětlení (přední stěny kotlů; tlakoměrů, tahoměrů, vodoznaků, výškoměrů a nálevky a přetlakového zařízení parního kotle; prostoru pro odpopelňování; prostoru plynového hospodářství; prostoru zauhlovacího zařízení; prostoru provozní nádrže na kapalné palivo; místa, kde je rozdělovač páry nebo teplé vody). To ovšem není nutné u kotlů, u kterých dojde při výpadku elektrické energie k jejich automatickému odstavení z provozu, a u kotlů bez trvalé obsluhy. Dále musí nouzové osvětlení instalováno po celé délce únikových cest z těchto kotelen – to platí vždy u kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2!

 

Dále je nutné vybavit pracovníky obsluhy ruční svítilnou v použitelném stavu. Také nezapomeňte, že všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 °C, musí být s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění. Ovládací prvky musí být v provedení, které vylučuje možnost popálení!

 

Každá kotelna musí mít provozní řád kotelny. Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení. Nelze-li u některých kotlů zajistit návod dodavatele, zapracují se požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlů provozovatel do provozního řádu. Provozní řád musí být v kotelně trvale k dispozici!

V každé kotelně musí být dále veden provozní deník, do kterého se zapisují údaje v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem.

 

Tak jako každé jiné zařízení, tak i kotelna musí v rámci BOZP a PO procházet pravidelnými kontrolami, konkrétně se jedná o odbornou prohlídku kotelny. Ta se provádí:

a)       před uvedením kotelen do provozu,

b)      po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,

c)       při změně druhu paliva,

d)      vždy po jednom roce provozu kotelen,

e)      u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

POZOR! Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.

Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.

 

Obrázek 1 - V kotelně je vždy potřeba dodržovat čistotu a pořádek

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každ...

15.08.2020

Změna nařízení REACH týkající se bezpečnostních listů

Dne 26. června 2020 vyšla novela nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006), a to nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II (tato příloha stanovuje požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k...

31.07.2020

Požární uzávěry – dveře

Ochránit lidské životy a majetek před požárem a kouřem je jedním ze základních požadavků PO (požární ochrana). Pro omezení šíření požáru se mezi požární úseky (popř. do staveb a technologií) umisťují požární dveře, které dle svých vlastností zabraňují šířen...