Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazeným plynovým zařízením je zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Plynem se rozumí jakákoli látka, která je při 1,013 baru a +20 °C zcela v plynném stavu nebo má tlak par větší než 3 bary při +50 °C; jakákoli látka, která je při 1,013 baru a +20 °C zcela v plynném stavu nebo má tlak par větší než 3 bary při +50 °C; za plyn se považuje i směs plynů splňující kritéria uvedená výše.

Výše uvedené pojmy jsou podstatné z důvodu nové legislativy týkající se vyhrazených plynových zařízení, která vešla v účinnost dne 1. července 2022. Minulý článek hovořil o NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a nyní se zaměříme na NV č. 191/2022 Sb., o  vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Tento předpis nahradil vyhlášku č. 21/1979 Sb. a stanovuje:

a) výčet technických plynových zařízení, která jsou vyhrazená, (dále jen „vyhrazená plynová zařízení“) a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin,

b) požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených plynových zařízeních (VPZ), požadavky na zajištění bezpečnosti jejich provozu a požadavky na úroveň bezpečnosti, umístění, provádění montáží a oprav, provozu, kontrol, kontrolních prohlídek, revizí, zkoušek a provozní dokumentace,

c) požadavky kladené na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená plynová zařízení nebo osob, které vykonávají montáže, opravy, revize, zkoušky a plnění nádob plyny, a stanoví požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti a

d) požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají na vyhrazených plynových zařízeních montáže, opravy, revize, zkoušky, činnost osoby odpovědné za provoz, obsluhu a kontrolu z hlediska předepsané kvalifikace i doby odborné praxe v oboru a požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti.

 

Vyhrazená plynová zařízení se zařazují jako zařízení pro:

a)  výrobu a úpravu plynů do skupiny A,

b)  skladování plynů do skupiny B (oproti původní vyhlášky zde vypadlo „přepravu plynů“),

c)  plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny do skupiny C (nově přidáno „zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny),

d)  zkapalňování a odpařování plynů do skupiny D,

e)  zvyšování a snižování tlaku plynů do skupiny E,

f)  rozvod plynů do skupiny F,

g)  spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách do skupiny G (nově přidáno „včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách“),

h)  vypouštění hasebních plynů do skupiny H (celá nová skupina).

V NV je dále uvedeno, co do VPZ nepatří a také rozdělení do třídy I a II.

 

Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k obsluze 

Obsluhou VPZ může být pouze:

  • fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání dle NV
  • fyzická osoba zdravotně způsobilá
  • fyzická osoba řádně zaškolená u provozovatele daného vyhrazeného plynového zařízení

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízení se pro obsluhu nevyžadujeOsnovu zaškolení a délku odborné praxe určí provozovatel vyhrazeného plynového zařízení ve spolupráci s revizním technikem, a to s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy vyhrazeného plynového zařízení.

Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhrazeného plynového zařízení musí absolvovat pravidelné ověření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při obsluze, a to:

  • 1x 3 roky u vyhrazených plynových zařízení I. třídy
  • 1x5 let u vyhrazených plynových zařízení II. třídy

O výsledku ověření znalostí obsluhy musí být učiněn písemný záznam.

POZOR! V případě změny na vyhrazeném plynovém zařízení, která má vliv na provozní požadavky, případně na provozní bezpečnost, je nutno provést bezodkladně doplnění a ověření znalostí obsluhy bez ohledu na lhůty uvedené výše! 

 

Požadavky na bezpečnost práce při provozu vyhrazených plynových zařízení 

V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) lze VPZ provozovat až po provedení všech předepsaných revizí a zkoušek, prokazujících, že jeho technický stav je v souladu s právními a ostatními předpisy, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků.

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení je po dobu jeho provozu povinen zajistit bezpečný a spolehlivý provoz zařízení tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí, a provádění všech činností na vyhrazeném plynovém zařízení v rozsahu a termínech stanovených právními a ostatními předpisy, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků. 

  

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení 

a) při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu jmenuje osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistí její zaškolení s ověřením znalostí,

b) zajistí do jednoho měsíce od uvedení VPZ do provozu vypracování místního provozního řádu v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, zpracovaného pro konkrétní místní podmínky; místní provozní řád se nemusí vypracovat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW,

c)  vede a uchovává předepsanou průvodní technickou dokumentaci, provozní dokumentaci a evidenci vyhrazeného plynového zařízení k zajištění BOZP,

d)  vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení provozní deník,

e) zajistí provádění provozních revizí a kontrol VPZ ve lhůtách stanovených tímto nařízením,

f) uchovává provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu,

g) uchovává doklady o provedené kontrole vyhrazeného plynového zařízení, o pravidelném servisu, údržbě a provedené provozní revizi po dobu 10 let; doklady o zkouškách provedených po dokončené montáži nebo rekonstrukci zařízení a výchozí revizi je nutno uchovat po celou dobu provozu zařízení,

h) zajistí, aby montáž a opravu, revize a zkoušku vyhrazených plynových zařízení vykonávaly jen právnické a podnikající fyzické osoby s oprávněním pro danou činnost podle zákona a obsluhu vyhrazených plynových zařízení jen odborně způsobilé fyzické osoby,

i) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáže a kontroly vyhrazeného plynového zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení podle zákona č. 250/2021 Sb.,

j) zajistí realizaci nápravných opatření a odstranění závad stanovených revizemi nebo orgány státní správy na vyhrazených plynových zařízeních v průběhu jejich provozu,

k) zjišťuje, analyzuje a vyhodnocuje příčiny havárií a dalších závažných událostí, k nimž došlo na vyhrazeném plynovém zařízení, a provádí nápravná a preventivní opatření.

 

Provozovatel VPZ musí určit osobu odpovědnou za provoz VPZ a seznámit ji s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP pro příslušné zařízení!

Způsobilost VPZ k dalšímu bezpečnému provozu se ověřuje a prokazuje kontrolou a provozní revizí.

  • 1x ročně se provádí kontrola,
  • 1x 3 roky provozní revize.

Pro správné lhůty je potřeba vytvořit harmonogram revizí a kontrol. Ten vypracovává provozovatel na období 6 let a jeho obsahem jsou konkrétní termíny provedení revizí a kontrol u všech provozovaných vyhrazených plynových zařízení, včetně uvedení konkrétních termínů provedení revizí a kontrol. Pro stanovení termínů revizí a kontrol se při zpracování harmonogramu vychází z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Provozovatel harmonogram průběžně vyhodnocuje a aktualizuje.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.04.2023

Skladování hořlavých kapalin

Hořlavé kapaliny jsou používány, skladovány, prodávány, vyráběny, přepravovány atd. v mnoha společnostech. Pokud se jedná o malé množství, tak nebude bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) v této oblasti tvořit žádný problém. Pokud ovšem do...

15.03.2023

Povinnosti fyzických osob v rámci požární ochrany

Oblast požární ochrany (PO) je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nestanovuje pravidla pro společnosti, ale ukládá povinnosti i všem fyzickým osobám.

15.02.2023

Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice (PPS) jsou nedílnou součástí dokumentace požární ochrany (PO). Aby byla požární ochrana řádně zajištěna, vymezuje tato dokumentace činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. Najdeme je téměř v každé budově administ...