Státní požární dozor

Ohlásil se Vám na kontrolu dodržování povinností vyplývajících z požární ochrany (PO) státní požární dozor? O co se jedná?

Státní požární dozor zahrnuje jednotlivé oblasti činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány, které zde zastupují stát.

Státní požární dozor vykonává:

 • místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje s výjimkou posuzování výrobků a funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních systémů,
 • Ministersvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pouze posuzováním dokumentace podle stavebního zákona a ověřováním dodržení podmínek požární bezpečnosti staveb u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí.

Státní požární dozor se vykonává:

 • kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
 • posuzováním regulačního plánu, podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby, dokumentace ke změně v účelu užívání stavby atd.
 • ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,
 • posuzováním a typovým schvalováním zařízení dálkového přenosu určeného pro účely Hasičského záchranného sboru České republiky,
 • schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
 • zjišťováním příčin vzniku požárů,
 • kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany,
 • ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.

 

Většina zaměstnavatelů se právě setkává s kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně – jedná se o požární kontrolu.

Požárními kontrolami jsou

 • a) komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně,
 • b) tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech,
 • c) kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených opatření.

 

Požárními kontrolami se vždy zjišťuje

 • a) správnost začlenění provozovaných činností, stav a úroveň zabezpečení požární ochrany (PO) při provozovaných činnostech, zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti,
 • b) vybavení a doklady o provozuschopnosti požární techniky, věcných prostředků požární ochrany (PO) a požárně bezpečnostních zařízení, a zda jejich provoz, kontroly, údržba a opravy odpovídají stanoveným požadavkům,
 • c) odborná způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně,
 • d) zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti a opatření v ní stanovených,
 • e) způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o požární ochraně, odborné přípravy požárních hlídek a preventistů požární ochrany, popřípadě odborné přípravy, školení a výcviku zaměstnanců zařazených do jednotek požární ochrany nebo požárních hlídek,
 • f) zřízení jednotky požární ochrany a preventivních požárních hlídek, jejich připravenost a akceschopnost a provádění odborné přípravy v nich zařazených zaměstnanců,
 • g) zabezpečení požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.

Z každé proběhlé kontroly je sepsán protokol o kontrole, ve kterém orgán vykonávající státní požární dozor v případě, že našel nesrovnalosti/závady, stanoví kontrolované osobě lhůtu pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků.

POZOR! Státní odborný dozor se netýká jen zaměstnavatelů, ale i fyzických osob! U těch se vykonává omezením rozsahu plnění povinností např. pokud je fyzická osoba vlastníkem společných prostor v objektu, kde provozují činnosti jiné právnické nebo podnikající fyzické osoby nebo je fyzická osoba vlastníkem nebo uživatelem zdrojů vody pro hašení požárů nebo vlastníkem nebo uživatelem lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů.

POZOR! Jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán vykonávající státní požární dozor rozhodne o

 • a) vyloučení věci z užívání,
 • b) zákazu činnosti,
 • c) zastavení provozu.

O zastavení provozu lze rozhodnout i tehdy, jestliže by byla znemožněna záchrana osob nebo majetku v případě vzniku požáru.

Vyžaduje-li to naléhavost situace, lze rozhodnutí uvedené výše oznámit ústně a poznamenat je do protokolu o kontrole; písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí je nutno doručit neprodleně.

Užívat věc, která byla vyloučena z užívání, obnovit zakázanou činnost, nebo obnovit zastavený provoz lze až po odstranění nedostatků vyvolávajících bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a jen s písemným souhlasem orgánu, který vyloučil věc z užívání nebo rozhodl o zákazu činnosti anebo o zastavení provozu.

Proti kontrolním zjištěním může kontrolovaná osoba podat námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Odvolání se posílá orgánu, který kontrolu prováděl.

prostředek PO

Obrázek - Přístup k prostředkům PO musí být vždy volný!

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.02.2021

Dokumentace zdolávání požáru – požární ochrana

V dnešním článku se opětovně vracíme k problematice dokumentace zdolávání požáru (DZP) – za jakých podmínek se zpracovává, kdo ho zpracovává (vlastník objektu, provozovatel činnosti, nájemci) a kdo je zpracovatelem.

15.01.2021

Stabilní hasicí zařízení

Pojem stabilní (popř. polostabilní) hasicí zařízení (SHZ) slyšel snad už každý z nás. Jedná se o druh vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, konkrétně o zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu. Tyto systémy jsou určeny pro automatický hasební zásah v př...

15.12.2020

Pyrotechnika

S blížícím se koncem roku a příchodem Silvestra opětovně začíná prodej zábavní pyrotechniky (pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům) a pyrotechnických výrobků (výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, svě...