Školení cizinců z BOZP a PO

Při preventivních kontrolách týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) stále častěji narážíme na zaměstnance, kteří nemluví českým jazykem. Při dotazu, jak mají zaměstnavatelé zajištěno jejich školení, bývají odpovědi různé. Nejčastěji je školení realizováno pomocí tlumočníka a nebo překladem školících materiálů, což není vždy úplně dostačující. V některých případech bohužel není prováděno žádné školení. Co na tuto problematiku říká česká legislativa týkající se BOZP a PO?

 

BOZP: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 103, odst. 2:

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

a) při změně

  1. pracovního zařazení,
  2. druhu práce,

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

PO: Zákon č. 133/1985 Sb., § 16, odst. 1 a 2:

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně. Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě.Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

 

Jak je vidět, zákoník práce ani zákon o požární ochraně neřeší, v jakém jazyce má být školení provedeno. Ovšem je zde požadováno, aby byl zaměstnanec seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. Je tedy nutné školení provádět v takovém jazyce, aby mu školený rozuměl.

Ideálním případem je, pokud vedoucí zaměstnanec (který je proškolen osobou odborně způsobilou v oblasti BOZP a PO) umí dobře jazyk svých zaměstnanců. V tom případě on sám může proškolit své zaměstnance, seznámit je s riziky, sdělit jim, jak mají danou práci vykonávat, seznámit je s technologiemi apod. V případě, že zaměstnanec má nějaký problém, můžou se spolu domluvit a problém vyřešit.

 

Pokud je školení řešeno tlumočníkem nebo pomocí přeložených učebních textů, je to také určitý způsob řešení. Ovšem je nutné dát si velký pozor na to, aby byly přeložené i osnovy školení, testy, rizika na pracovišti, nezapomenout, že zaměstnanci musejí být seznámeni i s kategorizací prací, poskytovatelem pracovnělékařských služeb apod. Dále pak nastává problém při konkrétním seznámení s pracovištěm – zaměstnancům musejí být ukázány únikové cesty a východy, umístění věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje) a požárně bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, nouzové osvětlení, evakuační výtahy…) umístění lékárničky apod. Dále jim musí být vysvětlena náplň práce – např. obsluha strojů. S tlumočníkem to takový problém nebude, ale ktrá firma ho má k dispozici po celou pracovní dobu? Ve většině případů provede tlumočník pouze klasické školení BOZP a PO a seznámení s pracovištěm už provádí příslušný vedoucí zaměstnanec, který mnohdy cizí jazyk neovládá.

 

Samozřejmě není vždy nutné, aby školení probíhalo v mateřském jazyce cizince – pokud cizinci ovládají velmi dobře např. francouzský jazyk, může být školení ve francouzštině. Každopádně vždy je dobré mít na prezenční listině uvedeno, že školení bylo pro zaměstnance srozumitelné a že dané problematice rozuměl!

 

Pokud je na pracovišti velké procento cizinců, je vhodné vybavit pracoviště i bezpečnostními značkami v nejčastěji se vyskytujícím jazyce, a i dokumentaci požární ochrany, která je vyvěšena na pracovišti (požární poplachová směrnice, požární řád, evakuační plán), nechat přeložit do dalších jazyků.

 obrázek1

Obrázek 1 - Školící materiál pro anglicky hovořící cizince

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.05.2020

Základní požadavky na svařování z hlediska BOZP a PO

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Pokud svařování a nahřívání živic v tavných nádobách provádí v rámci podnikatelské činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby, vztahují se...

15.04.2020

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách

Na svátek práce, tzn. dne 1. května 2020, vstoupila v účinnost novela zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to pod číslem předpisu 205/2020 Sb. Tato novela zasahuje významnou měrou i do oblasti bezpečno...

15.03.2020

Poskytování ochranných nápojů

V těchto letních měsících opět většina zaměstnavatelů (a především zaměstnanců) řeší v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) poskytování ochranných nápojů chránících před zátěží teplem.