Revize a kontroly

V posledních letech se úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) v oblasti provádění revizí a kontrol velmi zlepšila. Zaměstnavatelé si začínají uvědomovat závažnost situace při neplnění dané povinnosti a důsledků z nich plynoucích. Přesto se stále v menší míře najdou případy, kdy revize nejsou prováděny vůbec, nebo část zařízení nebyla k revizi vůbec předložena a také se vyskytují chyby v protokolech o revizích. Dalším problémem je skutečnost, že i když byla revize provedena, tak nejsou odstraněny závady uvedené v revizní zprávě. Z výše uvedených důvodů se pojďme podívat na legislativu, která upravuje podmínky provádění revizí a náležitostí revizního protokolu.

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 4

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

 • vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
 • vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
 • pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, § 3, odst. 4

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

 • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,
 • dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,
 • aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 7, odst. 4

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a věcných prostředků požární ochrany se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci zajištění BOZP a PO musí revize a kontroly provádět každý zaměstnavatel a nezáleží, jestli má pronajatou jednu kancelář nebo provozuje velký podnik. U každého zaměstnavatele se totiž najde minimálně počítač, tiskárna, varná konvice, popř. lednička. U větších zaměstnavatelů se pak jedná i o ruční el. nářadí, výtahy, el. instalaci, hromosvody, plynové, zdvihací, tlakové a elektrické zařízení, výrobní stroje a zařízení a v neposlední řadě i požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany – tudíž opravdu každý zaměstnavatel by se měl zamyslet nad tím, zda opravdu má zajištěno provádění revizí, byť by se to mělo týkat jen pár spotřebičů.

Mnoho zaměstnavatelů, kteří jsou v pronájmu, řeší, popř. neřeší revizi hromosvodu, el. instalace, výtahů, požárně bezpečnostních zařízení apod. Většinou spoléhají na to, že revizi zajistí vlastník. V drtivé většině případů to tak opravdu je – společné prostory řeší vlastník, pronajaté nájemník. V každém případě důrazně doporučujeme mít tuto skutečnost písemně uvedenou ve smlouvě s pronajímatelem, aby vždy bylo jasné, kdo musí revizi zajistit.

Po provedení revize vystaví revizní technik písemnou zprávu o provedení revize. Revizní zpráva musí vždy mimo jiné obsahovat:

 • údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání provozovatele revidovaného zařízení nebo požárně bezpečnostního  zařízení a identifikačním čísle; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba,  také  jméno,  příjmení  a  adresu  trvalého pobytu této fyzické osoby,
 • adresu objektu, ve kterém byla  revize/kontrola  provozuschopnosti provedena,
 • umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo apod. kontrolovaného zařízení,
 • výsledek  revize/kontroly  provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění,
 • datum provedení a termín příští revize/kontroly provozuschopnosti,
 • datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která revizi/kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

 

Jednotlivé náležitosti protokolů o proběhlé revizi/kontrole provozuschopnosti se mohou lišit. Zde je uveden souhrn nejdůležitějších údajů.

U požárně bezpečnostního zařízení a věcných prostředků požární ochrany se provádí kontrola provozuschopnosti, nikoliv revize. Náležitosti protokolu o kontrole jsou podobné.

POZOR! I u některých druhů požárně bezpečnostních zařízení se provádí revize zejména elektrických částí (např. u elektrické požární signalizace, nouzového osvětlení). Tyto revize jsou dány výrobcem zařízení nebo návodem k použití.

Za neplnění povinností danými právními předpisy – nezajištění, neprovádění revizí a kontrol a neodstraňování závad – může inspektorát práce uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 1 000 000Kč. Hasičský záchranný sbor může uložit pokutu až 250 000Kč u objektů bez požárního nebezpečí, do 500 000Kč u objektu se zvýšeným požárním nebezpečím a až 1 000 000Kč u objektu s vysokým požárním nebezpečím.

Obrázek 1 - I u komínů se musí provádět pravidelné kontroly a čištění. Zdroj: www.ceskatelevize.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.02.2021

Dokumentace zdolávání požáru – požární ochrana

V dnešním článku se opětovně vracíme k problematice dokumentace zdolávání požáru (DZP) – za jakých podmínek se zpracovává, kdo ho zpracovává (vlastník objektu, provozovatel činnosti, nájemci) a kdo je zpracovatelem.

15.01.2021

Stabilní hasicí zařízení

Pojem stabilní (popř. polostabilní) hasicí zařízení (SHZ) slyšel snad už každý z nás. Jedná se o druh vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, konkrétně o zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu. Tyto systémy jsou určeny pro automatický hasební zásah v př...

15.12.2020

Pyrotechnika

S blížícím se koncem roku a příchodem Silvestra opětovně začíná prodej zábavní pyrotechniky (pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům) a pyrotechnických výrobků (výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, svě...