Protokoly o kontrole provozuschopnosti v požární ochraně

Protokoly o kontrole provozuschopnosti v požární ochraně

Jestliže jsou ve společnosti instalovány věcné prostředky požární ochrany, popř. požárně bezpečnostní zařízení, tak požární ochrana (PO) vyžaduje, aby byly řádně udržovány a samozřejmě kontrolovány. To se již dnes ve většině případů děje, i když stále můžeme najít hasicí přístroj i 10 let po poslední kontrole…

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 7, odst. 4 uvádí:

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a věcných prostředků požární ochrany se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Jedna věc je tedy provedení samotné kontroly a druhá věc je vystavený doklad o kontrole provozuschopnosti daného zařízení. Ten totiž mnohdy neobsahuje všechny údaje, které vyhláška vyžaduje, popř. není správně a úplně vyplněný a pro kontrolní orgány to pak může být důvod k udělení pokuty nebo zahájení správního řízení v rámci zajištění požární ochrany.

Co tedy přesně musí být v protokole uvedeno? Protokol o kontrole provozuschopnosti bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje:

a)       údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

b)      adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),

c)       umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,

d)      výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,

e)      datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,

f)        písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

Doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravách hasicích přístrojů vždy obsahuje následující údaje:

a)       údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání vlastníka (uživatele) hasicího přístroje a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li vlastníkem (uživatelem) hasicího přístroje fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

b)      adresu objektu, ve kterém byl hasicí přístroj instalován, není-li shodná s adresou podle písmene a),

c)       umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo nádoby kontrolovaného hasicího přístroje,

d)      datum provedení a další údaje o kontrole provozuschopnosti, údržbě nebo opravě, jejím výsledku a vyjádření o provozuschopnosti hasicího přístroje,

e)      písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla, u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

Při kontrole přenosných hasicích přístrojů navíc osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem.

Pokud se v protokole o kontrole provozuschopnosti vyskytne závada a dané zařízení nebo hasicí přístroj jsou neprovozuschopné, je potřeba ihned přijmout náhradní opatření a zajistit co nejrychlejší odstranění závad. Informaci o odstranění závady je pak dobré dopsat přímo do dokladu o kontrole nebo k němu připojit servisní list, aby bylo zřejmé, že dané zařízení nebo hasicí přístroj jsou opět plně funkční.

Za neplnění povinností danými právními předpisy v PO – nezajištění, neprovádění kontrol a neodstraňování závad – může Hasičský záchranný sbor může uložit pokutu až 250 000Kč u objektů bez požárního nebezpečí, do 500 000Kč u objektu se zvýšeným požárním nebezpečím a až 1 000 000Kč u objektu s vysokým požárním nebezpečím. 

Obrázek 1 - Kontrola provozuschopnosti u PHP se má provádět každý rok, u tohoto PHP byla poslední kontrola v roce 2014

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.09.2023

Elektrická požární signalizace I

Lokální detekce požáru (LDP) je prozatím málo vžitý pojem. Dalo by se říct, že se jedná o synonymum k elektrické požární signalizaci (EPS). Jedná se o druh vyhrazeného požárně-bezpečnostního zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Řad...

15.08.2023

Preventivní požární prohlídky

Preventivní požární prohlídky jsou důležitou součástí dodržování předpisů o požární ochraně (PO). Hovoří o nich zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vše v platném znění. Preventivní požární prohlídky musí...

15.05.2023

Osoba odpovědná za VTZ

S účinností nových právních předpisů v oblasti vyhrazených technických zařízení se znovuotevřela otázka jmenování odpovědných osob za vyhrazená technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací. Již dříve byl v legislativě pojem odpovědné osoby v obecné ro...