Přenosné hasicí přístroje – základní informace

Přenosné hasicí přístroje – základní informace

V téměř každé budově (mimo rodinných domů) můžeme najít nějaký ten hasicí přístroj. V běžném životě je nijak zvlášť neregistrujeme, ale tak nějak podvědomě tušíme, že existují a že jsou umístěny „téměř na každém rohu“. Obzvlášť pokud procházíme veřejně přístupnými budovami (administrativní budovy, obchodní domy, nákupní centra, nemocnice), tak si jich určitě všimneme. U restaurací už je to poměrně horší, mnohdy jsou „schované“ za květináči, za stoly, skříňkami apod., což je v rozporu s požárními předpisy a s požadavky PO (požární ochrana).

V budovách, kde se vyskytujeme jen občas, nějaký ten přenosný hasicí přístroj (PHP) většinou nevyhledáváme. Ale určitě je dobré vědět, kde se vyskytuje PHP na našem pracovišti, jakého je druhu a zda se dá použít např. na elektrické zařízení pod proudem. Člověk totiž nikdy neví, kdy se mu takováto informace může hodit.

A co to vůbec ten hasicí přístroj je? Jedná se o technický prostředek obsahující hasivo, které může být vytlačováno vnitřním přetlakem a nasměrováno do ohniska požáru. Přenosný hasicí přístroj (tedy ten nejvíce známý) je hasicí přístroj, jehož konstrukce umožňuje přenášení a ruční obsluhu. V provozuschopném stavu má hmotnost nejvýše 20kg.

Název PHP je dán typem hasiva, který obsahuje. V současné době se jedná o:

  • vodní PHP, včetně pěnových PHP a hasicích přístrojů s hasivem s mokrou chemikálií. (Pzn. Vodní PHP mohou být vyráběny s přísadou proti zamrzání vody nebo bez této přísady.)
  • práškové PHP
  • hasicí přístroje CO2
  • halonové PHP
  • hasicí přístroje s čistým hasivem (pozn. čisté hasivo – elektricky nevodivé, těkavé nebo plynné hasivo, které po odpaření nenechává zbytky (rezidua).

Typ hasiva je velice důležitý pro určení, jakým PHP bude daný objekt vybaven. Určitě neplatí situace, že např. v truhlárně, kde se vyskytuje dřevo, budou jen vodní PHP, které se používají např. na dřevo a  papír. Určitě by zde měly být také práškové PHP, které se používají na elektrické zařízení pod proudem až do 1000V. Aby bylo jasné, jaké množství a typy PHP se mají v dané situaci použít, je třeba vycházet z projektové dokumentace, neboť ta určuje množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení věcnými prostředky požární ochrany. Tou dokumentací se myslí zejména požárně bezpečnostní řešení stavby, nebo obdobná dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Pokud už je objekt nebo zařízení PHP vybaven, tak provozovateli starost o PHP zdaleka nekončí. Je důležité nezapomínat, že každý PHP musí být udržován v provozuschopném stavu a samozřejmě na něm musejí být prováděny i kontroly provozuschopnosti, které může provádět osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik PO (požární ochrana) a také revizní technik PO (požární ochrana).

Tyto kontroly provozuschopnosti PHP se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Kromě kontrol provozuschopnosti se provádějí i periodické zkoušky, a to u:

a)       vodních a pěnových PHP jednou za 3 roky,

b)      ostatních PHP jednou za 5 let.

U této periodické zkoušky se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů.

 Každý zkontrolovaný PHP je opatřen plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu, termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze identifikovat osobu, která úkon provedla.

A jedna informace závěrem – i PHP mají omezenou životnost.

Z používání musí být vyřazen:

a)       vadný PHP, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo

b)      ten PHP, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo

c)       PHP starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání,  je-li starší 40 let.

Ten, kdo vyřadil hasicí přístroj z používání (především tedy revizní technik), vystaví jeho vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení.

 

Obrázek 1 - Přenosný hasicí přístroj práškový

 

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.04.2021

Dokumentace požární ochrany z hlediska vlastníka a nájemce

Požární ochrana se určitým způsobem dotýká všech – včetně nájemců a vlastníků budov. A aby mohli mít nájemci správně zpracovanou dokumentaci požární ochrany, mnohdy musejí vycházet z původních dokumentů, které mívá k dispozici právě vlastník budovy.

15.03.2021

Školení v požární ochraně

Zákon o požární ochraně ukládá povinnost právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochr...

15.02.2021

Dokumentace zdolávání požáru – požární ochrana

V dnešním článku se opětovně vracíme k problematice dokumentace zdolávání požáru (DZP) – za jakých podmínek se zpracovává, kdo ho zpracovává (vlastník objektu, provozovatel činnosti, nájemci) a kdo je zpracovatelem.