Požární uzávěry – dveře

Požární uzávěry – dveře

Ochránit lidské životy a majetek před požárem a kouřem je jedním ze základních požadavků PO (požární ochrana). Pro omezení šíření požáru se mezi požární úseky (popř. do staveb a technologií) umisťují požární dveře, které dle svých vlastností zabraňují šíření požáru, popř. kouře. Tím usnadňují evakuaci osob, popř. zvířat a majetku. Vždy záleží, jaké typy dveří jsou zvoleny a jak dlouhou dobu mají daný prostor chránit.

 

Přesná definice požárních dveří dle platné legislativy je:

a)       Požárními dveřmi se rozumí požární uzávěry otvorů ve dveřní sestavě včetně příslušenství a funkčního vybavení, které

  1.        brání šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI); nebo
  2.        omezují šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW),

b)      Kouřotěsnými dveřmi se rozumí kouřotěsné uzávěry otvorů ve dveřní sestavě včetně příslušenství a funkčního vybavení, které brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělicích konstrukcích (SC),

c)       Kouřotěsnými požárními dveřmi požární dveře podle písmen a) a b), které

  1.        brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI-SC); nebo
  2.        omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW-SC),

 

Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být dle PO (požární ochrana) provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru umožňovaly vždy volný průchod a nebránily plynulé a bezpečné evakuaci unikajících osob, zvířat ani zásahu jednotek požární ochrany.

Pokud je jejich nedílnou součástí funkční vybavení (zavírací, samozavírací nebo odblokovací mechanismus včetně ovládání anebo detekčního zařízení včetně zdroje, které v případě vzniku požáru anebo zakouření zajistí správné a funkční uzavření a odblokování všech otevíratelných částí požárních dveří, kouřotěsných dveří nebo kouřotěsných požárních dveří), platí, že v případě požáru musí být všechny jejich otevíratelné části vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření.

 

A jaké dveře zvolit? Co se týká budov, musíme vycházet z požárně bezpečnostního řešení stavby. Všechny novější budovy musí mít tento dokument zpracovaný. Projektant dle výpočtu rozdělí budovu na menší části – tzv. požární úseky. Samostatný požární úsek může tvořit např. každé patro, chodba, garáž, kotelna apod. Vždy záleží na velikosti, technologiích, požadavcích apod. (pozn. většina rodinných domů tvoří jeden požární úsek). Dále projektant dle norem určí, jaké vlastnosti musí požární uzávěry mít.

 

Pojďme si nyní říct, co konkrétně jednotlivá písmena znamenají:

Požární uzávěry bránící šíření tepla se označují EI, kde písm. E je kritérium celistvosti, které hodnotí schopnost požárních dveří odolávat působení požáru z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu prostřednictvím prostupu zplodin hoření, nebo plamene, a to po dobu jejich požadované požární odolnosti t [min].

Písmeno I je izolační schopnost požárních dveří, to znamená zamezení významného přenosu tepla z jedné strany dveří na druhou a tím zamezení přenesení požáru touto cestou.

 

Požární uzávěry omezující šíření tepla označujeme EW, kde E je opět kritérium celistvosti.

Písmeno W je kritérium radiace – schopnost stavebního prvku odolávat účinkům požáru z jedné strany tak, aby byla snížena pravděpodobnost přenosu požáru prostupem významného sálavého tepla jak výrobkem, tak na sousední materiály.

Požární uzávěry s označením S značí těsnost proti proniku kouře. Jedná se o schopnost dveří snížit nebo zabránit přestupu kouře a zplodin hoření z jedné strany dveří na druhou v požadované době požární odolnosti dveří t [min].

 

Pokud na dveřích najdeme písmenko C, tak to značí, že dveře musejí být opatřeny samozavíračem. Takovéto dveře se buď uzavírají samy – mechanickou cestou anebo je zde možný přenos signálem EPS (elektrické požární signalizace.

 

Samozřejmě je možná i kombinace vlastností, např. EW-SC značí, že se jedná o kouřotěsné požární dveře omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření mimo požární úsek a jsou opatřena samozavíračem.

 

Pozn. Požární odolnost je doba, po kterou jsou požární uzávěry schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. Požární odolnost se udává v minutách, a to v rozsahu 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 min.

 

Na většině dveří najdeme ještě označení DP1, DP2 anebo DP3. Jedná se o množství a způsob zabudování hořlavých hmot.

DP1 představují konstrukce, které nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků.

DP2 mohou sestávat z nosných částí třídy reakce na oheň B až D nebo i třídy reakce na oheň B až E, pokud na nich stabilita konstrukce nezávisí (např. izolace). Podmínkou je, že se tyto hořlavé výrobky musí nacházet uvnitř konstrukce, tedy že povrchové vrstvy konstrukčních částí jsou tvořeny nehořlavými výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Tyto nehořlavé povrchové vrstvy mají v požadované době zabránit vzplanutí a odhořívání nosných či izolačních vnitřních částí konstrukce.

DP3 mohou v požadované době požáru intenzitu zvyšovat a nejsou na ně vztažena žádná materiálová omezení. V podstatě se jedná o všechny stavební konstrukce, které nesplňují požadavky na zatřízení do kategorie DP1 či DP2.

POZOR! Dveře s malou požadovanou požární odolností mohou být na první pohled tenké, dřevěné a od běžných dveří se téměř neodlišují. Vlivem technologického pokroku splňují všechny požadavky požadované právními předpisy na požární odolnost a proto nemusí být bytelné, kovové.

 

Některé požární dveře mají navíc ještě označení  - jedná se o požární (popř. kouřové) těsnění.

 

Všechny potřebné informace o tom, jaké vlastnosti požární dveře mají, najdeme na štítku, který bývá zpravidla umístěn na obvodu dveří. Např. označení EI 45 DP1  označuje požární dveře bránící šíření tepla s požární odolností 45 minut definované jako konstrukce druhu DP1, opatřené požárním nebo kouřovým těsněním.

 

Nezapomínejte, že pokud mají požární dveře plnit svoji funkci, musí být v případě požáru uzavřeny – buď se zavírají samy pomocí samozavírače nebo impulsem od EPS. Z hlediska PO je nepřípustné, aby byly požární dveře v otevřené poloze blokovány klínem nebo zarážkou! V případě požáru nebudou provozuschopné!

 

Závěrem připomeňme, že požární dveře jsou jedním z druhů požárně bezpečnostního zařízení, a tedy z důvod zajištění PO (požární ochrana) je nutné na nich 1x 12 měsíců provádět kontroly provozuschopnosti. Tyto kontroly provádí buď společnost, která dveře nainstalovala, anebo kontroly můžou provádět osoby odborně způsobilé dle zákona o požární ochraně – např. specialisté CIVOP.


Obrázek 1 - Vzor štítku na požárních dveřích

Obrázek 1 - Vzor štítku na požárních dveřích

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2021

Stabilní hasicí zařízení

Pojem stabilní (popř. polostabilní) hasicí zařízení (SHZ) slyšel snad už každý z nás. Jedná se o druh vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, konkrétně o zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu. Tyto systémy jsou určeny pro automatický hasební zásah v př...

15.12.2020

Pyrotechnika

S blížícím se koncem roku a příchodem Silvestra opětovně začíná prodej zábavní pyrotechniky (pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům) a pyrotechnických výrobků (výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, svě...

15.11.2020

Přenosné hasicí přístroje – základní informace

V téměř každé budově (mimo rodinných domů) můžeme najít nějaký ten hasicí přístroj. V běžném životě je nijak zvlášť neregistrujeme, ale tak nějak podvědomě tušíme, že existují a že jsou umístěny „téměř na každém rohu“. Obzvlášť pokud procházíme veřejn...