Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění PO (požární ochrana) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce. A co si pod tímto představit? Pojďme se na tuto problematiku podívat o něco blíže.

 

Podle vyhlášky o požární prevenci se vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.

 

K provedení rychlého a účinného zásahu zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby:

  • bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti; tento bod se dá splnit velmi jednoduchým způsobem, a to vyvěšením požárních poplachových směrnic (PPS). Tyto PPS musí mít zpracované všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Ovšem je vhodné PPS vyvěsit i tam, kde se provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, neboť je to nejvhodnější způsob, jak zřetelně označit číslo tísňového volání.
  • byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání; dnes má téměř každý u sebe mobilní telefon, ale pokud je např. na recepci pevná linka, která se běžně nepoužívá, je dobré ji alespoň 1x denně prověřit, zda je plně funkční.
  • byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů; tento bod se někomu může zdát být lehce splnitelný, ovšem není tomu tak. Mnoho zaměstnavatelů řeší problémy s místem a s parkováním, ne každý zaměstnanec využívá k přepravě městskou hromadnou dopravu. Zaměstnavatelé proto neustále rozšiřují parkovací místa a mnohdy si neuvědomí, že parkováním např. podél cest zúžili příjezdovou komunikaci pod ony požadované 3 m.
  • bylo provedeno označení a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku a požárních výtahů; pokud u svých objektů/pracovišť máte nástupní plochy pro požární techniku, dbejte na to, aby tato plocha byla trvale volná a také přístupná. Mnoho řidičů totiž značení u nástupní plochy nerespektuje a tím ztěžují práci hasičskému záchrannému sboru. Také nezapomeňte označit požární výtah (a to nejen v přízemí, ale v každém patře).
  • byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou; pravidelně kontrolujte stav požárních žebříků – zvlášť, pokud jsou opatřeny suchovody – víčka ze suchovodů se velmi často „ztrácejí“. Zajistěte snadný přístup jak vnějším, tak vnitřním hydrantům, nezastavujte jakýmkoliv materiálem přístup k požárním výtahům.
  • byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení; označení médií je pro vedení zásahu velmi důležité – usnadníte tím práci hasičům. Při pohledu na označenou rozvodnou skříň jim bude hned jasné, že toto zařízení se nedá hasit vodou. Pro případ potřeby rychlého uzavření plynu nebo vody je nutné označit i tato média.

 

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací je dále potřeba, aby:

  • byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu (toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa); i když jste bezpečnostní značky již jednou vylepili, přesto je pravidelně kontrolujte. Může se stát, že nějaká spadne nebo je omylem stržena. Velký pozor si také dejte, pokud bude ve firmě probíhat malování. Vše se sundá, ale už málo co se pověsí zpátky…
  • byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce; všichni ví, že únikové cesty a východy musí být stále volné a přístupné. Přesto se v nich neustále něco objevuje – materiál, palety, krabice, vánoční stromky, nábytek atd.
  • chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko; v únikových chráněných cestách se nesmí vyskytovat žádný materiál, nábytek, hořlavé předměty. Úniková cesta musí být neustále volná a průchodná.

 

Dodržováním všech výše uvedených pravidel přispívá zaměstnavatel k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí a k zajištění PO (požární ochrana), snižuje možnost vzniku nebezpečné a život ohrožující situace při vzniku mimořádné situace a chrání životy osob a majetek společnosti. 

 

Je potřeba si uvědomit, že dodržování podmínek PO (požární ochrana) kontroluje hasičský záchranný sbor a při nedodržení podmínek PO může udělit pokutu až do výše 1 000 000Kč u činností s vysokým požárním nebezpečím, až 500 000Kč u činností se zvýšeným požárním nebezpečím a až 250 000Kč u provozovaných činností bez požárního nebezpečí.

 

Obrázek 1 - K bezpečné evakuaci je potřeba mít vylepené bezpečnostní značení, zde např. označení výtahu, který neslouží k evakuaci osob při požáru

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.02.2021

Dokumentace zdolávání požáru – požární ochrana

V dnešním článku se opětovně vracíme k problematice dokumentace zdolávání požáru (DZP) – za jakých podmínek se zpracovává, kdo ho zpracovává (vlastník objektu, provozovatel činnosti, nájemci) a kdo je zpracovatelem.

15.01.2021

Stabilní hasicí zařízení

Pojem stabilní (popř. polostabilní) hasicí zařízení (SHZ) slyšel snad už každý z nás. Jedná se o druh vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, konkrétně o zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu. Tyto systémy jsou určeny pro automatický hasební zásah v př...

15.12.2020

Pyrotechnika

S blížícím se koncem roku a příchodem Silvestra opětovně začíná prodej zábavní pyrotechniky (pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům) a pyrotechnických výrobků (výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, svě...