Novela zákona o požární ochraně od července 2023

Novela zákona o požární ochraně od července 2023

Jak jste již pravděpodobně slyšeli ze sdělovacích prostředků, chystá se velká novela stavebního zákona. Ovšem v souvislosti s touto novelou byl vydán zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona a tento zákon mění spoustu dalších zákonů, mezi které se řadí zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd. Dnešní článek je zaměřen na změnu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která nabývá účinnosti od 1. července 2023, kdy se požární ochrana dočká výrazných novinek zejména v oblasti zařízení sociálních služeb a kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti.

První změna se týká zařízení sociálních služeb, které poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách.

Tyto stavby budou muset být v částech stavby, v níž je služba poskytována, vybaveny:

a)       elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,

b)      zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a).

Pozn. V případě, že je ve stavbě provozováno více zařízení sociálních služeb, která poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, a součet ubytovací kapacity těchto zařízení je nad 50 osob, musí zde rovněž být elektrická požární signalizace.

Provozovatel elektrické požární signalizace v části stavby, kde je poskytována sociální služba s ubytovací kapacitou nad 50 osob, musí podat žádost na hasičský záchranný sbor kraje k připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje, po splnění podmínek pro toto připojení. Hasičský záchranný sbor kraje žádost posoudí a písemně žadateli sdělí, za jakých podmínek lze připojení realizovat.

Povinnost vybavit zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací neplatí pouze pro nové zařízení, ale i stávající. Konkrétně zákon uvádí, že zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí zajistit splnění povinnosti uvedených výše do 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 284/2021 Sb.

POZOR! Zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno elektrickou požární signalizací, pokud je ve stavbě poskytována obdobná sociální péče dalším provozovatelem a součet ubytovací kapacity je nad 50 osob!

Novinky se týkají i nemovitých kulturních památek, které jsou vybaveny elektrickou požární signalizací – ty lze na žádost provozovatele elektrické požární signalizace připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje. Žádost bude stejně jako zařízení sociálních služeb posouzena a žadateli bude sděleno, za jakých podmínek lze připojení realizovat.

Požární ochrana pak přináší jednu velkou novinu, která je zakotvena v § 39 a § 40 novely zákona o požární ochraně. Jedná se o kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, kdy se z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stavba člení na:

a)       stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,

b)      stavbu kategorie I, představující mírné nebezpečí,

c)       stavbu kategorie II, představující vyšší nebezpečí,

d)      stavbu kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

K této kategorizaci staveb bude vydán prováděcí právní předpis, který stanoví kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie. Charakteristikou stavby je stavebně technický parametr stavby a její umístění. Kritériem se rozumí:

a)       požadavek na stavbu z hlediska podmínek evakuace,

b)      rizikovost stavby, v níž je hořlavá nebo požárně nebezpečná látka nebo jiná obdobně nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a

c)       ochrana jiného veřejného zájmu významného z hlediska zařazení stavby do příslušné kategorie.

Pro stavby kategorie I, II a III se zpracovává požárně bezpečnostní řešení podle zvláštního právního předpisu. V požárně bezpečnostním řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb stanovenými prováděcím právním předpisem.

POZOR! K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu.

K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie III je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle zvláštního právního předpisu.

Výše uvedené novinky vejdou v účinnost za necelé dva roky, od 1. července 2023. Termín vydání prováděcích předpisů prozatím není znám, ale doufejme, že bude vydán v co nejkratší době, aby se dotčené osoby mohly na danou situaci připravit a zajistit tak co nejlepší podmínky pro zajištění požární ochrany.

Obrázek 1 - Již za necelé dva roky budou muset být stavby kategorizovány

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2022

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Dnešní téma týkající se požární ochrany (PO) navazuje na dříve vydaný článek CIVOP „novela zákona o požární ochraně" a konkrétněji pojednává o novince v PO - tzv. kategorizaci staveb. K této problematice již byla vydána vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb...

15.12.2021

Ohlašovna požáru

Jistě často vídáte na různých veřejných místech červenou požární značku – označení místa „ohlašovny požáru“. Bývá nejen v nemocnicích, na větších úřadech, ale i ve firmách, obchodních centrech apod. Jedná se o označení místa – tzv. ohlašovny požáru (vět...

15.11.2021

Pozor při změně užívání objektu!

Při stavbě nového objektu nebo přestavbě stávajícího je důležité vědět, k jakému účelu bude objekt sloužit – zda se jedná o administrativní, výrobní, prodejní, skladovací prostory apod. Tato informace je důležitá mimo jiné pro správné zajištění požární ochrany (P...