Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr mají pro oblast bezpečnost práce (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a požární ochrana (BOZP a PO) určitá práva a povinnosti a zaměstnavatelé mají vůči nim určité závazky. Ve většině případů jde o absenci školení v oblasti BOZP a PO, chybějící seznámení s návody výrobců, popř. pracovištěm, neposkytování osobních ochranných pracovních prostředků apod. My se dnes ale zaměříme na lékařské prohlídky, neboť někteří zaměstnavatelé stále netuší, že u některých profesí se musí vstupní (případně periodická) prohlídka provádět i u zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele pracují krátkodobě. A to je případ především zaměstnanců pracujících na dohodu.

O tom, že zaměstnavatel musí zajistit vstupní prohlídku zaměstnanců před vznikem pracovního poměru, ví asi každý. Co se týká dohod a obdobných vztahů pracovněprávních, tak tam nám zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, říká:

a)       Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 (tím je myšlena vyhl. č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), v platném znění) nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr

b)       Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

 

POZOR! Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu a) nebo b)!

 

Pokud tedy přijímám zaměstnance pracujícího na dohodu na klasické administrativní práce, není vstupní lékařská prohlídka nutná. Ovšem většinou se brigádníci přijímají do restauračních provozů (číšníci, servírky), potravinářských provozů (doplňovači zboží, pokladní), skladů (skladníci), výrobních provozů (operátoři ve výrobě), a také do různých stánků s rychlým občerstvením nebo lahůdkami (prodejci zmrzlin, sýrů, párků v rohlíků apod.). A zde již lékařské prohlídky nutné jsou. U skladníků a výrobních provozů to je zejména dáno kategorizaci prací – většinou se jedná o rizikové práce (práce kategorie II anebo III), tím pádem jasně ze zákona vyplývá, že lékařská prohlídka musí proběhnout. Ale takový prodejce zmrzliny nebo lahůdek? Bohužel také. I když může být tato činnost zařazena do kategorie práce I, jedná se o práci s rizikem ohrožení zdraví – konkrétně činnost epidemiologicky závažnou (pozn. za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb, výroba potravin, zpracování potravin, uvádění potravin na trh, výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže). A každý, kdo do této kategorie spadá, musí mít vstupní lékařskou prohlídku.

Totéž např. učitel (hlasová zátěž), řidič – referent, obsluha řídících center, noční práce atd.

 

Co se týká periodických prohlídek, tak ty upravuje vyhl. 79/2013 Sb., a nezapomíná ani na dohody. Konkrétně stanovuje:

Periodické prohlídky se provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud

a)       je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky, popřípadě podle jiného právního předpisu, nebo

b)       zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

 

V případě, že tedy zaměstnanec pracuje v kategorii práce I a dohoda se neustále opakuje, musí ho zaměstnavatel vyslat na lékařskou prohlídku po 6 ti letech, je-li mladší 50ti let, a po 4 letech, je-li starší 50 let.

U kategorie práce II je to pak co 4 roky u zaměstnance do 50ti let a co 2 roky nad 50 let.  U kategorie práce II rizikové a III pak co 2 roky a u kategorie IV každý rok.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, pokud není pro provedení periodické prohlídky podle odstavce výše stanovena kratší lhůta, se provádí

a)       jednou za 4 roky, nebo

b)       jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

 

Nezapomeňte, že: Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. To neplatí, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.

 

Obrázek 1 – POZOR! I brigádník roznášející poháry musí mít lékařskou prohlídku!

 

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.10.2020

Požární bezpečnostní značení

Jedním z požadavků zákona o požární ochraně (PO) (zákon č. 133/1985 Sb.) je označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky p...

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každ...

15.08.2020

Požární uzávěry – dveře

Ochránit lidské životy a majetek před požárem a kouřem je jedním ze základních požadavků PO (požární ochrana). Pro omezení šíření požáru se mezi požární úseky (popř. do staveb a technologií) umisťují požární dveře, které dle svých vlastností zabraňují šířen...