Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Dnešní téma týkající se požární ochrany (PO) navazuje na dříve vydaný
článek CIVOP „novela zákona o požární ochraně" a konkrétněji pojednává o novince v PO - tzv. kategorizaci staveb. K této problematice již byla vydána vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, která nabyla účinnosti 11. prosince 2021 a stanovuje kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva pro zařazení stavby do této kategorie. Kategorie jsou 4 a mají označení 0 – 3. Požární ochrana tím doznala další velké změny, která se sice přímo netýká zaměstnavatelů a občanů, ale má vliv na požární bezpečnost a zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby (tzv. PBŘ).

Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

 • stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,
 • stavbu kategorie I, představující mírné nebezpečí,
 • stavbu kategorie II, představující vyšší nebezpečí,
 • stavbu kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

Do kategorie 0 spadají např: Vodní dílo, stožár, anténa, zeď, oplocení, samostatně stojící skleník, parkoviště s výjimkou budovy, mycí rampa, vodovodní, kanalizační a energetická přípojka a přípojka elektronických komunikací. Dále např.  sportovní a dětské hřiště, umístěné mimo budovu, s výjimkou hřiště, které je součástí budovy.

Do kategorie I je zařazena např. budova:

 • o výšce stavby do 9 m,
 • určená pro nejvýše 100 osob, není-li určena výhradně k bydlení,
 • se zastavěnou plochou nepřesahující 200 m2
 • stavba silničního a železničního tunelu o délce nejvýše 100 m,

dále pak stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu; stavba silničního a železničního tunelu o délce nejvýše 100 m atd.

Do kategorie II spadají stavby, které nelze zařadit do kategorie 0, I a nebo III.

V kategorii III je např.

 • stavba velkoobjemové skladovací nádrže pro hořlavé kapaliny v množství větším než 5000 m3,
 • stavba silničního nebo železničního tunelu delšího než 1000 m,
 • stavba tunelu metra a stanic metra

Dále budova

 • výšce stavby větší než 45 m, jedná-li se o stavbu s první až třetí třídou využití,
 • výšce stavby větší než 22,5 m, jedná-li se o stavbu se čtvrtou nebo pátou třídou využití,
 • výšce stavby větší než 6 m, jedná-li se o stavbu s pátou třídou využití určenou pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob,
 • s více než 2 podzemními podlažími

Konkrétní výčet kategorií je uveden v § 6 - § 9 vyhl. č. 460/2021 Sb.

Důvody, proč se kategorizace staveb provádí, jsou tyto:

 • stanovení, zda jsou na danou stavbu kladeny požadavky z hlediska požární bezpečnosti – ochrana osob a majetku
 • stanovení, jestli stavba bude podléhat výkonu státního požárního dozoru ze strany HZS nebo ze strany stavebního úřadu,
 • stanovení požadavku na odbornou kvalifikaci zpracovatele Požárně bezpečnostního řešení.

Dále je dobré vědět, že:

 • U staveb kategorie 0 a I se státní požární dozor se v rozsahu podle zákona č. 133/1985 Sb., § 31 odst. 1 písm. b) (posouzením stavební nebo územně plánovací dokumentace) a c) (ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace) nevykonává.
 • Pro stavbu v kategorii I, II a III se zpracovává požárně bezpečnostní řešení. V požárně bezpečnostním řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb.
 • K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu.
 • K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie III je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle zvláštního právního předpisu.

Pozn. Osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb, je oprávněna po dobu 5 let od nabytí účinnosti zákona č. 460/2021 Sb. zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie III.

Osoba, která je oprávněna ke zpracování požárně bezpečnostního řešení podle dosavadní právní úpravy, je oprávněna po dobu 2 let od nabytí účinnosti zákona č. 460/2021 Sb. zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie I a II.

Závěrem zdůrazněme, že pokud se chystáte stavět nebo provádět rozsáhlejší rekonstrukci, bude již pravděpodobně potřeba provést zakategorizování Vaší stavby a při zpracování PBŘ již postupovat dle nové právní úpravy. Zpracovatele PBŘ si proto vybírejte s ohledem na to, zda je autorizovaný a má potřebnou kvalifikaci ke zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

Obrázek 1 - Konec roku 2021 přinesl v požární ochraně jednu novinku - kategorizaci staveb

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.09.2023

Elektrická požární signalizace I

Lokální detekce požáru (LDP) je prozatím málo vžitý pojem. Dalo by se říct, že se jedná o synonymum k elektrické požární signalizaci (EPS). Jedná se o druh vyhrazeného požárně-bezpečnostního zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Řad...

15.08.2023

Preventivní požární prohlídky

Preventivní požární prohlídky jsou důležitou součástí dodržování předpisů o požární ochraně (PO). Hovoří o nich zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vše v platném znění. Preventivní požární prohlídky musí...

15.05.2023

Osoba odpovědná za VTZ

S účinností nových právních předpisů v oblasti vyhrazených technických zařízení se znovuotevřela otázka jmenování odpovědných osob za vyhrazená technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací. Již dříve byl v legislativě pojem odpovědné osoby v obecné ro...