Fotovoltaické elektrárny a jejich hašení

Fotovoltaické elektrárny a jejich hašení

Fotovoltaické elektrárny (FV) na střechách domů a polích rostou jako houby po dešti. S neustálým zdražováním elektrické energie se ostatně není čemu divit – elektřina je důležitá a život bez ní si už dnes dokážeme jen těžko představit. Někteří lidé s pořízením fotovoltaické elektrárny dosud váhají, a to zejména z obavy vzniku požáru solárních panelů, neboť si nejsou jisti, zda je na takovou situaci požární ochrana připravena.

Fotovoltaická elektrárna je zařízení využívající sluneční energii na přeměnu v energii elektrickou za pomoci fotovoltaických polovodičových článků, na něž dopadá sluneční světlo a vzniká tak elektrické napětí.

Než je možné si fotovoltaickou elektrárnu pořídit, je potřeba mít k tomuto účelu zpracovanou dokumentaci požární ochrany – požárně bezpečnostní řešení stavby a samozřejmě i projektovou dokumentaci. Taky je dobré nezapomínat na to, že pokud bude fotovoltaika na střeše budovy, může se stát, že bude potřeba aktualizovat začlenění provozovaných činností a vznikne povinnost zpracovat dokumentaci zdolávání požárů, která musí být schválena Hasičským záchranným sborem.

Pokud mám potřebnou dokumentaci, může přesto dojít k požáru fotovoltaických elektráren?

Ano, může se jednat o chyby při instalaci, poškozením komponentů, nedostatečným odizolováním kabelových přípojů, nedostatečným utažením svorkovnic a šroubových spojů apod.

Další příčinou bývá nevhodný návrh celého systému nebo jeho jednotlivých částí (nevhodné komponenty nebo venkovní měniče, nesprávné pojistky, poddimenzování kabeláže atd.).

Možnou příčinou jsou i vnější vlivy – zejména působení atmosférických jevů a také poškození FV zvířaty apod.

Pokud již dojde k požáru fotovoltaické elektrárny, je velkým nebezpečím a rizikem možnost úrazu elektrickým proudem. Proto je při zásahu nezbytné požadovat a zajistit odpojení FV elektrárny od vnější elektrické sítě a odpojení panelů od střídače. Je nutné se vyhýbat kontaktu s vodivými částmi střechy a panelů, nešlapat po panelech a samozřejmě se v žádném případě nedotýkat kovových konstrukcí nebo střechy, pokud jsou viditelně spojeny s nosnou konstrukcí panelů.

Pokud se v budově nachází plyn, je potřeba ho uzavřít, neboť potrubí může být poškozeno, plyn by unikal a může dojít k vytvoření výbuchu.

Dalším rizikem bývá nestejnoměrné zatížení střešní konstrukce, která se při vzniku požáru může propadnout a zamezit tím pohyb a manipulaci hasičů na střeše zachvácené požárem.

A samozřejmě pokud se FV nachází na louce, poli, v oploceném areálu apod., je zde riziko ohrožení zasahujících hasičů zvířetem – nejčastěji hlídacími psy.

Při hašení FV se používají nevodivá hasiva, např. CO2, práškové přenosné hasicí přístroje, případně se používá hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V.

Při hašení je důležité zabránit šíření požáru mimo již zasaženou oblast – jedná-li se o střechu, tak je potřeba nosnou konstrukci ochlazovat zespodu, aby nedošlo k jejímu zřícení, zabránění šíření dovnitř budovy anebo na další sousedící objekty. Samozřejmě velkým problémem může být výška budovy, kdy možnost provedení hasebního zásahu bývá velmi omezená. Problémem je špatný příjezd vozidel, špatný nebo znemožněný přístup na střechu s FV panely, nevhodné nástupní plochy pro výškovou požární techniku, u rozsáhlých střech nelze vždy dopravit hasivo na celou plochu požáru v potřebné intenzitě, FV panely nejsou na ploché střeše vidět ze země apod.

Pokud hoří FV na venkovním prostoru, např. na louce, je potřeba hasit okolní trávu, aby nedošlo k rozšíření požáru. Poškozené a hořící FV panely není potřeba hasit, pokud to není bezprostředně nutné. Důvod je ten, že jsou málo hořlavé a nepřispívají k intenzitě požáru.

Pokud se již k pořízení fotovoltaické elektrárny rozhodnete, určitě si pro její instalaci vyberte zkušenou společnost, která instalaci FV provede dle platných předpisů, norem a projektové dokumentace. Také nezapomeňte na pravidelnou údržbu a kontroly. Při jakémkoliv náznaku nesprávné funkce ji okamžitě odstavte z provozu a nechte prohlédnout servisní firmou. Neboť i když je požární ochrana připravená téměř na vše, je pořád lepší být opatrný a snažit se předejít případným požárům od poškozené fotovoltaické elektrárny.

Obrázek 1 - Fotovoltaické panely na střeše budovy

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany (PO) v rámci topné sezóny?

15.10.2023

Novela zákoníku práce od října 2023

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, doznal po delší době významných změn. Bohužel opět se stalo, že ve sbírce zákonů byl vydán necelých 14 dní před nabytím účinnosti, takže se většina firem vůbec nestihla na změny připravit. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví p...

15.09.2023

Elektrická požární signalizace I

Lokální detekce požáru (LDP) je prozatím málo vžitý pojem. Dalo by se říct, že se jedná o synonymum k elektrické požární signalizaci (EPS). Jedná se o druh vyhrazeného požárně-bezpečnostního zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Řad...