Dokumentace zdolávání požáru – požární ochrana

Dokumentace zdolávání požáru – požární ochrana

V dnešním článku se opětovně vracíme k problematice dokumentace zdolávání požáru (DZP) – za jakých podmínek se zpracovává, kdo ho zpracovává (vlastník objektu, provozovatel činnosti, nájemci) a kdo je zpracovatelem.

Důležité je vědět, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů.

Tzn., že nejprve musí odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany zpracovat „začlenění provozovaných činností“ pro všechny činnosti/objekty, který daný subjekt provozuje. Tyto kategorie jsou 3 – bez zvýšeného, se zvýšeným a nebo s vysokým požárním nebezpečím.

  • V případě, že se jedná o činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, není nutné dokumentaci zdolávání požáru dále řešit – nezpracovává se.
  • Je-li provozovaná činnost začleněna se zvýšeným požárním nebezpečím, a jedná se o složité podmínky pro zásah musí být dokumentace zdolávání požáru zpracována.

POZOR! Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává i v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

  • Jedná-li se o vysoké požární nebezpečí, musí být dokumentace zdolávání požáru zpracována vždy!

DZP tvoří operativní plán a operativní karta, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Operativní plán tvoří:

a)       základní text, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek PO (požární ochrana), popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,

b)      vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje

  1. textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např. základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení včetně požárně bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro postup jednotek PO (požární ochrana),
  2. grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku.

Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta.

„Jednodušší“ verzí DZP je pak operativní karta – zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu. Operativní kartu tvoří:

a)       textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,

b)      grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.

DZP zpracovává technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v PO (požární ochrana). DZP ke schválení orgánu státního požárního dozoru ale předkládá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, a to vždy ve dvou vyhotoveních!

A tady nastává problém. Může se totiž stát (a stává se), že pokud v jednom objektu (zejména nákupní centra, vysoké budovy o X nájemcích) provozuje svou činnost více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, tak o tom, že musí „nějaké DZP“ zpracovat a předložit ke schválení, mnohdy ani neví, popř. si myslí, že to dělá majitel/správce objektu. Ale tak to není!

Vždy záleží na vzájemné dohodě mezi pronajímatelem a nájemci. Může se totiž stát, že DZP zpracuje a pravidelně aktualizuje vlastník nemovitosti, ale musí to být se souhlasem všech nájemců – ti musí vlastníkovi udělit plnou moc ke zpracování a zajištění schválení DZP u orgánu státního požárního dozoru!

POZOR! I malá firmička o jednom zaměstnanci ve velkém obchodním centru musí DZP mít – je-li začleněna např. se zvýšeným požárním nebezpečím a složitými podmínkami pro zásah (což většina velkých obchodních center je)!!!

Z tohoto důvodu je vždy lepší, když DZP zpracuje vlastník pro celý objekt – ale není to podmínkou!

Pokud se nájemci s vlastníkem nedohodnou a nebo vlastník DZP nebude chtít zpracovat, pak je na jednotlivých nájemcích, aby si DZP nechali zpracovat sami – každý za svou provozovanou činnost.

POZOR! Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo v něm provede změnu, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů, hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč!

Obrázek 1 - Vzor operativní karty – grafická část

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.04.2021

Dokumentace požární ochrany z hlediska vlastníka a nájemce

Požární ochrana se určitým způsobem dotýká všech – včetně nájemců a vlastníků budov. A aby mohli mít nájemci správně zpracovanou dokumentaci požární ochrany, mnohdy musejí vycházet z původních dokumentů, které mívá k dispozici právě vlastník budovy.

15.03.2021

Školení v požární ochraně

Zákon o požární ochraně ukládá povinnost právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochr...

15.02.2021

Dokumentace zdolávání požáru – požární ochrana

V dnešním článku se opětovně vracíme k problematice dokumentace zdolávání požáru (DZP) – za jakých podmínek se zpracovává, kdo ho zpracovává (vlastník objektu, provozovatel činnosti, nájemci) a kdo je zpracovatelem.