Členění provozovaných činností

Jedním ze základních dokumentů požární ochrany (PO), který musí mít zpracované všechny právnické a podnikající fyzické osoby, je dokumentace o začlenění provozovaných činností. Tento dokument musí být vypracován pro všechny provozované činnosti, ať už se jedná o malou provozovnu v nákupním centru, administrativní budovu, obchodní řetězec, výrobní podnik atd. Od tohoto dokumentu se poté odvíjejí další povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v požární ochraně.

Provozované činnosti se člení podle míry požárního nebezpečí do 3 kategorií:

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,

b) se zvýšeným požárním nebezpečím,

c) s vysokým požárním nebezpečím.

 

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti

a)       při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku látky a směsi klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé atd., pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,

b)      při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,

c)       u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší,

d)      ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,

e)      v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší,

f)        při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení,

g)       v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů,

h)      ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,

i)        v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,

j)        u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

 

Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti

a)       při nichž se vyskytují látky a směsi klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé atd., pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 5000 tun,

b)      při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,

c)       v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek a směsí klasifikovaných jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé atd.,

d)      v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,

e)      v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

Pzn. Texty byly zkráceny, celé znění textů ohledně začlenění viz zákon č. 133/1985 Sb., § 4, odst. 2 a 3.

 

Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se považují činnosti, které nejsou uvedené v odstavcích výše.

Pokud vyjde najevo, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se nesprávně začlenila, rozhodne o jejím správném začlenění příslušný orgán státního požárního dozoru.

 

Každý dokument o začlenění se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečí musí vždy obsahovat

a)       označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

b)      uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění,

c)       přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím k činnosti a místu podle písmene a),

d)      prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.

 

Některé právnické, popř. podnikající fyzické osoby se domnívají, že pokud jsou v objektu v nájmu a pronajímají si jen pár kanceláří, popř. malou prodejnu, tak se jich požární ochrana netýká a vše řeší vlastník objektu. Bohužel tohle je velký omyl, zákon jasně hovoří o tom, že právnické a podnikající fyzické osoby mají určité povinnosti, které se týkají jimi provozované činnosti. Takže pokud provozují činnost v administrativní budově o 10 nadzemních podlažích, jedná se o činnost provozovanou v objektu, který má více než 7 nadzemních podlaží, a tudíž se jedná o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. V té chvíli už je potřeba mít zpracované i další dokumenty požární ochrany, provádět pravidelné preventivní kontroly pracoviště, zabezpečit věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení atd.

Dalším důležitým kritériem členění provozovaných činností je určení, zda se jedná nebo nejedná o složité podmínky pro zásah. Tuto problematiku vysvětluje § 18 vyhl. č. 246/2001 Sb., z nějž namátkou uvádíme, že složité podmínky pro zásah jsou např. v podzemních hromadných garážích, při výrobě, skladování nebo prodeji výbušin, pyrotechnických výrobků, ve stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, ve stavbách ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty, ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro obchod atd.

V případě, že si pronajmu obchod, kde budu prodávat potraviny, ale v zimním období i pyrotechniku, už se jedná o složité podmínky pro zásah a malý obchod rázem spadne do činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Podobný příklad může být např. při provozování pekárny v budově s hromadnými podzemními garážemi nebo při prodeji oděvů v obchodním centru.

Z výše uvedeného vyplývá, že při začleňování je potřeba vzít v úvahu nejen samotnou činnost, ale i prostory, ve kterých danou činnost provozuji. Pokud si nejste jisti o správném začlenění svých provozovaných činností, popř. další dokumentací týkající se požární ochrany (nebo i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), neváhejte se obrátit na specialisty spol. CIVOP s.r.o., kteří Vám pomohou zajistit potřebnou dokumentaci a další požadavky s tím spojené.

Obrázek 1 - Dokument o začlenění musí obsahovat údaje uvedené ve vyhl. č. 246/2001 Sb.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každ...

15.08.2020

Změna nařízení REACH týkající se bezpečnostních listů

Dne 26. června 2020 vyšla novela nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006), a to nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II (tato příloha stanovuje požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k...

31.07.2020

Požární uzávěry – dveře

Ochránit lidské životy a majetek před požárem a kouřem je jedním ze základních požadavků PO (požární ochrana). Pro omezení šíření požáru se mezi požární úseky (popř. do staveb a technologií) umisťují požární dveře, které dle svých vlastností zabraňují šířen...